Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Brandfarlig gas

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och atmosfärstryck. Exempel på sådana gaser är gasol, metan, vätgas, ammoniak och acetylen.

Brandfarlig vätska 

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt under 100 grader. I kraven för att få tillstånd skiljer man på vätskor med flampunkt upp till 60 grader och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100 grader. Flampunkt är den lägsta temperaturen där en vätska ger ifrån sig ångor i sådan mängd att en brännbar blandning med luft uppstår.

Krav på tillstånd vid hantering  

För att hantera brandfarlig gas och vätska krävs det att du har tillstånd. Med hantera menar vi i detta fall till exempel tillverka, förvara, köpa, sälja, använda, återvinna med mera.  Du kan alltså räkna med att om du har med brandfarlig vara att göra så innebär det att du behöver ett tillstånd.

Samma krav för alla

Tänk på att samma krav ställs på all hantering oavsett om den är tillståndspliktig eller inte. Tillstånd söker du hos oss på räddningstjänsten. Vi prövar då om hanteringen kan ske enligt de regler som finns.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Brandfarliga varor

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-14

Brandskydd för näringsliv och föreningar

  Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som [...]

  Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda [...]

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska [...]

  Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig [...]

  Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se [...]