Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser. I en sådan stab ingår tjänstemän inom flera olika områden. De som ingår i staben är utpekade i förväg. Ett par gånger per år genomför vi olika krisövningar för att vi ska känna oss redo när en verklig kris uppstår.

Krisledningsnämnden.

Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår krisledningsnämnd.  Den består av samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden ska samordna kommunens krisarbete och kan vid en kris ta över övriga nämnders ansvar. Nämnden aktiveras när en händelse:

  • avviker mycket från det normala.
  • uppstår snabbt och oväntat
  • hotar grundläggande värden
  • kräver snabba beslut och samordnade insatser av flera aktörer.

POSOM-gruppen.

Vid behov kan även den så kallade POSOM-gruppen kallas in för att samordna kommunens olika krisgrupper. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer. Deras jobb är att ge ”första hjälpen” på det känslomässiga planet. Som en extra resurs finns den Psykologiska/psykiatriska katstrofledningsgruppen i Kalmar (PKL) att tillgå.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Kommunens krisorganisation

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-10-22

Krisinformation

  Information vid en kris

Att ha rätt information kan vara av största vikt i samband med en kris. Vi på kommunen ansvarar för att [...]

  Kommunens krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa krisen och [...]

  Källaröversvämning

Att få översvämning i källaren medför alltid mycket besvär och merarbete. Ekonomisk ersättning kan aldrig ersätta allt extra arbete och [...]

  Längre elavbrott

Mycket som vi har omkring oss i vår vardag kräver el för att fungera. Ibland händer det dock att elen [...]