Motverka risker för handsprit i sommarvarma fordon

Samhället har en ökad användning och större förvaringsvolymer av handsprit med anledning av covid-19. Räddningstjänsten vill därför lämna information och råd för förvaring av handsprit i fordon, då detta medför vissa risker.

Brandfarlig vara
Handsprit klassas i de flesta fall som en mycket brandfarlig vätska och ämnesklassen regleras av lagstiftning och föreskrifter. Handsprit avger brännbara gaser även vid temperaturer under 23 grader. All hantering av brandfarlig vara ska alltid ske aktsamt.

Är det farligt att förvara handsprit och alkoholbaserade ytdesinficeringsmedel i en varm bil?
Eftersom handsprit och ytdesinficeringsmedel i stort sett består av alkoholer – etanol och isopropanol – är de att betrakta som mycket brandfarliga vätskor. Det kan bli mycket varmt i en bil som står parkerad i solen en varm sommardag, nämligen ända upp till +80 °C .

Möjliga risker
Vid rumstemperatur och med stängda förpackningar är risken mycket liten att alkoholerna i handsprit och ytdesinficeringsmedel skulle ånga av så mycket att antändning kan ske.

För att åstadkomma antändning av ångorna krävs en gnista eller låga. Gnistor kan uppstå när man öppnar eller stänger bildörrar, startar bilen och möjligen då man låser upp bilen med fjärrkontrollen. Det kan räcka med urladdning av statisk elektricitet som en mindre märkbar (”stöt” eller gnista). Det är ingen risk att ångorna kan självantända. För det krävs att temperaturen når upp kring +400 °C.

Förpackningar med skruvkapsyl håller vanligen tätt om de dras åt, men risken för läckage ökar med temperaturen när både vätska och ånga expanderar och ökar trycket inne i förpackningen.

I pumpflaskor finns risk att det ökande trycket kan pressa ut vätska genom pipen om temperaturen blir tillräckligt hög.

Så motverkar du risker

Bilen

  • Undvik att parkera i direkt solljus.
  • Lämna fönster (eller dörrar) öppna för att få genomdrag.
  • Lämna bilen så kort tid som möjligt.

Förpackningar

  • Ta inte med mer än det som behövs under dagen.
  • Placera förpackningarna i skugga.
  • Starta dagen med kalla förpackningar.
  • Förvara inte öppnade förpackningar i bilen. Det gäller särskilt handsprit i pumpflaskor.
  • För extra säkerhet kan förpackningar med handsprit och ytdesinficering placeras i en kylväska med en kylklamp (inte elektriskt ansluten kylväska!) eller skyddas mot uppvärmning på annat sätt.

Övrigt

  • Undvik att använda handsprit inne i bilen.
  • Låt också spritade händer ånga av utanför utanför bilen (användning av handsprit inne i bilen kan ge problem med fordon utrustade med alkolås).

Vid frågor
Yttre befäl 0481-454 55 eller brandförman 0481-454 57

Datum för publicering | skapad: 2020-06-05

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.