Information till vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor och grundskolor med anledning av covid-19

Nuläget
Våra verksamheter påverkas förstås av covid-19 och vi följer mycket noga händelseutvecklingen och de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter. Rekommendationen är fortfarande att friska barn och elever ska gå till sin förskola eller skola. Efter två dagars symptomfrihet kan barnet/eleven återkomma till förskolan/skolan.

Förvaltningen följer kontinuerligt situationen i våra verksamheter och vi organiserar resurserna efter aktuellt behov. Vid högre frånvaro bland personal och barn/elever inventerar och fördelar vi dagligen våra resurser och omorganiserar vid behov. Vi ser just nu att vi har högre frånvaro bland barn och elever än normalt och då är vår samverkan med er vårdnadshavare särskilt viktig. Vid skolfrånvaro på grund av mildare sjukdomssymptom betyder er medverkan mycket för att möjliggöra undervisning i hemmet.

Sjuk vårdnadshavare
Om ditt barn är friskt men du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymptom är vi tacksamma om någon annan närstående lämnar och hämtar ditt barn på förskolan. Har du ingen annan person som kan hjälpa dig att lämna barnet är det viktigt att du tar en kontakt med förskolan på telefon, detta för att vi ska kunna möta dig och ditt barn vid entrén för att minska eventuell smittspridning.

Framtiden
Det går inte att förutse den fortsatta utvecklingen. Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att förbereda sina verksamheter inför ett eventuellt beslut om stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. Vi har ännu inte fått några indikationer på att dessa verksamheter kommer att stängas men vi vill informera er om att vi arbetar för att vara förberedda på bästa sätt om ett sådant beslut kommer.

Beträffande en eventuell stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola har regeringen också gett kommunerna i uppdrag att planera för att barn, vars föräldrar arbetar inom samhällsviktig verksamhet, fortsatt ska kunna beredas plats inom barnomsorgen även under den period som stängningen omfattar. Planering för hur detta ska utformas pågår.

Om regeringen fattar beslut om att stänga skolorna är det en exceptionell åtgärd som ställer höga krav på samverkan mellan hem och skola eftersom undervisningen ska fortsätta att bedrivas men utifrån helt nya förutsättningar. För grundskolans del kommer det att handla om olika former av distansundervisning.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-30 | skapad: 2020-03-27

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.