Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Så gör du för att visselblåsa

I Nybro kommunkoncern kan man som anställd rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal som tillhandahålls i samarbete med 2Secure.

När du rapporterar kommer du att länkas till 2Secures plattform för mottagande av visselblåsarrapporter.

1. Du kan rapportera via 2Secures IT-system eller via telefon.

Önskar du rapportera via telefon når du 2Secure på telefonnummer: 077-177 99 77.

Ditt samtal kommer med ditt samtycke att spelas in och du har rätt att skriftligen godkänna en utskriven version av din rapportering. Denna rapport lagras sedan i 2Secures system.

Önskas ett fysiskt möte så nämner du det i din kontakt med 2Secure. I fysiskt möte går det inte att vara anonym.

2. Rapportering via IT-systemet tas emot på 2Secures rapporteringsplattsform där du som rapporterande part får inloggningsuppgifter du därefter använder för att hålla kontakt i ditt ärende. Ingen data om vem du är eller varifrån du rapporter lagras om du väljer att vara anonym.

3. Du får in bekräftelse via 2Secures IT-system eller via e-post på den adress du angivit om så önskas. Du kan också välja att vara helt anonym vilket innebär att du inte får någon bekräftelse skickad till dig.

4. 2Secure som tar emot rapporterna för Nybro kommuns räkning gör en första bedömning av om rapporten ska anses utgöra ett visselblåsarärende i lagens mening. Det vill säga huruvida det rör sig om antingen:

  • rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram
    eller rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som
  • strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet,
  • strider mot lag eller andra föreskrifter som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet, eller
  • motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet

Rapporterna dokumenteras och lagras i leverantörens IT-system.

Om rapporten bedöms utgöra ett visselblåsarärende vidarebefordras den till Nybro kommuns interna visselblåsargrupp och blir där allmän handling med de begränsningar som sekretessen medför.

Om rapporterna leder till utredning hos kommunen kommer hela rapporten eller delar av den lagras i kommunens IT-system Public 360 där endast de som utsetts till kommunen interna utredningsgrupp har behörighet till dem.

2Secures mottagningsfunktion för visselblåsning

Vad händer sedan?

Om ärendet bedöms vara ett visselblåsarärende hanteras det av Nybro kommuns interna utredningsfunktion. Denna grupp består av mellan två och fyra kommunanställda som av kommunen utsetts för att oberoende och självständigt utreda de uppgifter som inkommer via kommunens visselblåsarkanal.

Efter att rapporten inkommit till kommunens interna utredningsgrupp vidtas åtgärder för att bedöma riktigheten i de påståenden som framställs i rapporten.

Beroende på ärendets karaktär kan gruppen välja att utse en extern part för fortsatt fördjupad utredning.

Det kommer att finnas möjligheter att lämna information från visselblåsarärendet vidare till andra funktioner utanför visselblåsarfunktionen.

Beroende på visselblåsarfunktionens slutsatser kan ett sådant utlämnade till exempel komma att göras till en tillsynsenhet hos en myndighet, en enhet för personalansvarsfrågor hos privata eller offentliga verksamhetsutövare, eller till brottsbekämpande myndigheter om det är motiverat att göra en polisanmälan.

I de fall ett brott kan antas ha begåtts kommer det inte att vara visselblåsarfunktionens uppgift att utreda ansvaret för brottet eller verka för att lagföring sker.

Återkoppling

Återkoppling till dig som rapporterande person görs på det sätt du valt via 2Secure. Du kommer att få besked om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av din rapport.

Om du valt att vara anonym i förhållande till kommunens interna visselblåsarfunktion finns inga särskilda krav på uppföljning eller återkoppling från kommunen via 2Secure. Kommunen kommer heller inte att efterforska vem du är för att kunna ge återkoppling på ärenden.

Extern rapportering

Du kan också rapportera till de myndigheter som av regeringen utsetts som behöriga att ta emot rapporter inom visst område.

Man kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan själv välja om han eller hon vill rapportera internt eller externt.

De myndigheter som av regeringen utsetts för detta syfte framgår av Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.