Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet i visselblåsarärenden

De rapporter som inkommer till Nybro kommuns interna visselblåsargrupp och utredningsfunktion blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter som kan röja identiteten på rapporterande person omfattas av sekretess enligt offentlighet - och sekretesslagen.

För enskilda verksamhetsutövare råder motsvarande tystnadsplikt enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).

Meddelarfrihet

Som anställd i Nybro kommunkoncern omfattas du av meddelarfrihet.

Meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen (1 kap. 1 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 1 och 2 §§) innebär en grundlagsskyddad rättighet att meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i bok, tidning eller annat grundlagsskyddat medium.

Meddelarfriheten innebär att du får lämna ut uppgifter i publiceringssyfte även om dessa omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen. Det är enbart uppgifter som får lämnas ut, inte handlingarna som innehåller uppgifterna.

Möjligheten att rapportera om missförhållanden i Nybro kommuns interna visselblåsarkanal inskränker inte din rätt att som offentliganställd använda dig av din meddelarfrihet.

Anskaffarfrihet

Anskaffarfrihet är den rätt som enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen tillkommer var och en att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Undantag från meddelarfriheten

Det finns inskränkningar i meddelarfriheten för vissa typer av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen. Detta innebär att du inte får lämna ut dessa uppgifter även om syftet är offentliggörande.

Vilka uppgifter som inte omfattas av meddelarfriheten framgår i slutet av varje kapitel i offentlighet och sekretesslagen.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Meddelarfrihet och sekretess i visselblåsarärenden

I offentlighet och sekretesslagen och Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) finns bestämmelser om tystnadsplikt för uppgifter om bland annat rapporterande persons identitet.

Denna tystnadsplikt har inte företräde framför meddelarfriheten vilken innebär att uppgifter i visselblåsarärenden som exempelvis identitet kan komma att lämnas ut till media för offentliggörande. Eftersom uppgifter i visselblåsarärenden skyddas av en mycket snäv behörighet är det dock endast ett fåtal personer inom kommunen som har tillgång till uppgifterna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000