Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Nybro kommuns visselblåsarfunktion

Inom Nybro kommunkoncern är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen

Du kan som anställd rapportera om missförhållanden via kommunens interna visselblåsarkanal.

Rapporteringskanalen tillhandahålls av den utomstående leverantören 2Secure.

Rapporteringskanalen är till för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden hos Nybro kommunkoncerns verksamheter.

Du som rapporterande person ska också vara verksam hos Nybro kommun och tillhöra någon av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos kommunen
 • personer som ingår i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan inom kommunkoncernen aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är kommunägt aktiebolag.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men även om du vill vara anonym i förhållande till din arbetsgivare eller dina kollegor ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med 2Secure.

Tanken är att kanalen ska fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekoder och liknande. Anmälan görs på en extern webbplats och ärendet utreds sedan av en särskilt utsedd förtroendegrupp eller en extern och oberoende part.

Om slutsatsen är att det finns brister i så ska dessa åtgärdas i den aktuella verksamheten.

Vanliga frågor och svar angående visselblåsarfunktion på SKRs webbplats

Vad är ett visselblåsarärende?

Enligt visselblåsarlagen är ett visselblåsarärende ett missförhållande som har allmänt intresse.

Det kan till exempel handla om:

 • ekonomisk brottslighet som att ge eller ta emot muta, bedrägeri och förfalskning
 • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • grövre avvikelser från interna regler och riktlinjer
 • jäv
 • misshushåll med allmänna medel
 • överträdelser av lagar och andra föreskrifter
 • försök att täcka över något av ovanstående.

Vad är inte ett visselblåsarärende?

Skyddet omfattar som regel inte rapporter om personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen. Att man är missnöjd med sin lön eller har bekymmer med en kollega eller chef är exempel på frågor som typiskt sett inte är avsedda för visselblåsarfunktionen utan hanteras i andra befintliga kanaler.

Hur skyddas den som visselblåser?

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Arbetsgivaren får inte hindra eller straffa rapportering
Det finns också ett förbud mot att arbetsgivaren hindrar eller försöker hindra rapportering. Arbetsgivaren får heller inte vidta repressalier mot någon som rapporterar, någon som hjälper den som rapporterar eller en juridisk person som en rapporterande person äger, arbetar för eller har koppling till. Repressalier ska tolkas mycket brett och omfattar till exempel åtgärder som avsked, uppsägning, försämrade karriärmöjligheter med mera.

När gäller inte skyddet?

Skyddet gäller inte om den rapporterande personen gör sig skyldig till brott. För att skyddet ska gälla måste den rapporterande personen dessutom ha haft skälig anledning att anta informationen om missförhållandena var sann. Den som i god tro rapporterar om missförhållanden i Nybro kommunkoncerns verksamhet ska aldrig behöva vara rädd för att bli behandlad illa eller bli utsatt för repressalier.

Utöver detta skyddas uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet av sekretess enligt 32 kapitlet 3 b § offentlighet och – sekretesslagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000