Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Företag storsatsar på koldioxid­negativ elproduktion

Företag storsatsar på koldioxid­negativ elproduktion

Nybro kan bli den första kommunen i världen att bli koldioxidnegativ, när dryga två miljarder ska investeras och Nordbex sjösätter sitt flaggskepp i Nybro. De bygger för att skapa elproduktion som är koldioxidnegativ, en investering som ligger i framkant utifrån hållbarhet, teknik, affärsmodell och tillgång på mer el. Detta är inte bara stort för Nybro kommun utan även för länet och Sverige!

Under de senaste åren har Nordbex, ett svenskt miljöteknikföretag, diskret arbetat med att lösa två av Sveriges största utmaningar, elbrist och minskade utsläpp. Idag meddelar företaget att de är redo att lansera planerna för koldioxidnegativ elproduktion i Sverige och det första projektet som lanseras blir här i Nybro.

Att det de valde just Nybro motiverar de med att platsen är optimal med lokalt skogsbruk och bra transportmöjligheter med tåg men också det goda bemötandet från kommunen och kommunala bolaget Nybro Energi.

Projektet genomförs i samarbete med en rad av världens mest framstående företag inom miljöteknik, inklusive Aker Solutions och Aker Carbon Capture.

Denna innovativa metod, känd som bioenergi med koldioxidinfångning och lagring (BECCS), kombinerar biomassa från skogsavfall, elproduktion och avancerad koldioxidinfångning. Genom att använda biomassa för energiproduktion och samtidigt fånga in och permanent lagra den genererade koldioxiden under jorden, möjliggör Nordbex skapandet av baskraft som kan försörja en mindre stad, samtidigt som staden blir helt koldioxidnegativ.

Se livesändning från pressträffen Stadshussalen 18 april (Youtube)

Vi välkomnar Nordbex till Nybro, deras stora investering betyder oerhört mycket. Etableringen innebär inte bara nya jobb, deras nya teknik kommer också att bidra med ny energi samt vara till stor hjälp att nå målet att bli en koldioxidnegativ kommun. Nybro ska vara en framstående kommun i hållbarhetsarbetet, Nordbex satsning i kommunen är därför mycket välkommen.

Tobias Fagergård, Kommunstyrelsens ordförande

Frågor och svar

Har du några frågor eller funderingar om projektet, kontakta Nordbex.

Nybro erbjuder en idealisk kombination av tillgång på biomassaresurser, geografisk lämplighet för distribution av el, och ett starkt lokalt stöd för förnybar energi. Regionens engagemang för hållbar utveckling och närheten till rikliga mängder GROT (grenar och toppar från skogsbruk) gör det till en perfekt plats för detta banbrytande projekt.

Anläggningen kommer att byggas på marken intill Nybro Energi (Nybro Värmecentral).

Anläggningen använder en gasifieringsprocess för att omvandla biomassa till ren syngas. Denna gas används sedan för att driva motorer som genererar elektricitet. Den koldioxid som genereras från processerna fångas in och komprimeras för att därefter lagras permanent djupt ned i berggrunden. Genom att fånga in och lagra koldioxiden, bidrar vi inte bara till att producera förnybar el 24/7 till samhället, utan också till att aktivt minska atmosfärens koldioxidinnehåll.

Nybro kommun betalar inte för detta projekt utan det görs i en kombination av privata investeringar, där ett särskilt ändamålsbolag (SPV) etableras runt kraftverket för att hantera finansieringen. Detta bolag, som bildas specifikt för projektet, möjliggör en projektfinansiering genom en kombination av lån från banker och investeringar från privata aktörer. Detta säkerställer en start finansiell grund för kraftverkets utveckling.

Vanligen tjänar ett kraftverk pengar genom att sälja el och värme. Men så fungerar inte riktigt ett BECCS kraftverk.

Huvudinkomsten är försäljning av negativa utsläppsrätter, dvs för varje ton koldioxid som man tar bort från atmosfären så erhåller man en så kallad CRC, Carbon Removal Credit och det är dem man säljer vidare till större företag som vill rena sig själva.

CRCerna är redan idag en hett eftertraktad produkt och vill man läsa på om detta så hänvisar vi till hemsidan CDR.FYI där man kan följa handeln. Med detta så kan man enkelt se att kraftverket inte bara kommer gå runt ekonomiskt utan generera en stark avkastning över åren.

Nordbex säljer givetvis också elen men det är en mindre del av inkomsterna och här vill man erbjuda en tillförlitlig och konkurrenskraftig el till kommunen.

Koldioxidnegativ elproduktion avlägsnar mer koldioxid från atmosfären än vad som genereras under produktionen. Detta åstadkoms genom att använda skogsavfall (GROT) för elproduktion. Träden, som absorberar CO2 medan de växer, omvandlas genom gasifiering till syngas för kraftgenerering i motorer. Avgiven CO2 från elproduktionen fångas in och lagras permanent djupt ner i berggrunden. Samtidigt absorberar nytillväxt av träd ytterligare CO2, vilket skapar en cykel där mer CO2 avlägsnas än tillförs, vilket gör processen koldioxidnegativ. Denna metod bidrar till minskade mängd CO2 i atmosfären samtidigt som elkraft produceras.

Under byggnationen kan det bli ökad trafik i området. Som en del i projektplaneringen kommer vi emellertid noggrant utvärdera och planera för trafikflöden för att minimera påverkan på lokal trafik.

När anläggningen står klar kommer lastbilar med biomassa köras till anläggningen. Trafikökningen kommer att vara planerad som en del i projektet. Vi arbetar för att säkerställa att eventuella ökningar inte negativt påverkar lokalsamhället.

När det gäller passagerartrafiken med tåg planerar vi våra logistikkedjor för att säkerställa att vår verksamhet inte stör den befintliga passagerartrafiken. Samarbeten med lokala transportbolag hjälper oss att undvika konflikter.

Boende – Lokalt i Nybro kommer det att skapas flera arbetstillfällen, både under byggnationen och vid driftsatt anläggning. Med en stabil elproduktion i området kommer det också finnas en större möjlighet för ytterligare industrier att etablera sig i området.
Vi strävar efter att minimera eventuella olägenheter, som ljud och trafik, genom noggrann planering och kontinuerlig dialog med samhället.

Närmiljö – Vid en industri kan det förekomma lukt och ljud och vi förbinder oss att kontinuerligt övervaka och vidta åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet inte påverkar Nybros invånares livskvalitet negativt.
Genom att ingående material är ren biomassa från skogen så är förutsättningarna goda för att undvika oönskade lukter.
Vi vidtar även proaktiva åtgärder för att säkerställa att ljudnivåerna inte bara håller sig under de etablerade gränsvärdena utan också för att minimera störningar i det lokala samhället.

Klimatpåverkan – Anläggningen är utformad för att minska koldioxidutsläppen genom att fånga in och lagra koldioxid. Målet är att bidra till en renare och grönare framtid för Nybro där kommunen skall nå ett negativt klimatavtryck när anläggningen är i drift.

Vår ingående biomassa baseras på GROT, en hållbar biprodukt från skogsbruket. För skogsägarna kommer detta vara positivt genom ett högre värde på skogen. Vi är engagerade i hållbar skogsförvaltning och ser till att vår råmaterialförsörjning följer strikta hållbarhetskrav och inte påverkar skogsekosystemens hälsa över tid.

Säkerhet är vår högsta prioritet. Vi följer strikta nationella och internationella säkerhetsstandarder och genomför regelbundna riskbedömningar för att säkerställa att vår verksamhet inte utgör någon fara för invånare eller miljö.

I designen av anläggningen vill vi lyfta områdets signum. Inspiration till designen har därför hämtats från glasriket och tanken är att den ska harmoniera med den lokala miljön samtidigt som den speglar moderna och hållbara byggnadsprinciper. Vi strävar efter att anläggningen ska bli ett positiv tillägg till Nybros landskap.

Målet är att ha anläggningen fullt operativ år 2028, med förberedande arbeten som redan pågår. Vi kommer att hålla samhället uppdaterat om framsteg och viktiga milstolpar.

Projektet syftar till att stärka Nybro kommuns lokalsamhälle och ekonomi genom att positivt påverka energikostnaderna. Med uppkomsten och uppstarten av stora elkrävande industrier i Sverige förväntas elpriserna stiga på grund av ökad efterfrågan. Det understryker vikten av att utveckla stabil och tillförlitlig baskraft och här har region 4 i Sverige en unik potential för bioenergi. Genom att satsa på förnybara energikällor minskar vi landets beroende av importerad el, vilket bidrar till säkrare och mer förutsägbara elpriser.

För Nybros kommuns invånare innebär detta projekt potential för lägre energikostnader. Detta genom att en större andel av energin produceras lokalt från förnybara källor, vilket dämpar effekterna av elprisökningar. En investering i effektiv energiproduktion och infrastruktur gynnar direkt hushållen och företagen i Nybro.

Sammanfattningsvis är målet inte bara att främja hållbarhet och miljövänlig energi utan också att gynna den lokala ekonomin genom stabilare energiförsörjning. Även om det inte går att garantera direkt sänkta elpriser för Nybros kommuns invånare, strävar vi efter att skapa förutsättningar för stabilare och mer förutsägbara energikostnader.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.