Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll

Registreringsavgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen på en timmes arbete. I dagsläget innebär det en avgift på 1165 kronor. Timtaxan räknas upp med konsumentprisindex, KPI.

Årlig kontrollavgift

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljö- och byggnämnden, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.

Avgiften är 1165 kronor per kontrolltimme år 2020. I kontrolltiden ingår inläsning inför kontrollen, kontroll av verksamheten (inspektion, revision, provtagning och analys), upprättande av kontrollrapport, bedömning av analysresultat, samt registerhållning. Timtaxan räknas upp årligen med konsumentprisindex, KPI.

Kontrollavgiften är en fast timavgift och varierar med det antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid. Kontrolltiden bestäms dels av riskerna med hanteringen och dels av resultat från tidigare kontroller.

Om en verksamhet inte får några avvikelser vid kontroller kan kontrolltiden bli halverad. Vid upprepade allvarliga brister kan kontrolltiden och därmed avgiften ökas.

Här finns ett informationsmaterial om modellen för riskklassning och beräkning av kontrollavgifterna samt blanketten för underlag för riskklassningen. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för livsmedel – PDF-fil (215 kB)

Beslut om taxan togs på kommunfullmäktige den 16 december 2020.

Avgift för extra kontroll

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll betalas av det ansvariga företaget genom debitering enligt timtaxan. Timdebitering används även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Du kan överklaga våra beslut om avgifter

Våra beslut kan överklagas senast tre veckor efter att du har fått beslutet. Då måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:
1.Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
2.Vilken ändring du vill ha av beslutet.
3.Varför du vill att vi ska ändra beslutet.

Skicka överklagandet till oss på adress Miljö- och byggnämnden, Nybro kommun, 382 80 Nybro eller via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se. Du kan också lämna in det på vår besöksadress Dunderbergsgatan 2.

Om vi inte ser några skäl till att ändra beslutet på det sätt som du begärt, sänder vi överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning..

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000