Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Den har utblick mot år 2040. Det övergripande målet är att Nybro då ska vara en sammanhållen stad.

Invånardialog 2020

Från slutet av maj till och med slutet av september 2020 hölls en invånardialog om framtidens Nybro stad. Invånardialogen bestod av två delar, workshops med föreningar och skolungdomar samt en enkät som besvarades av allmänheten. Svaren från invånardialogen har nu sammanställts. De platser som pekades ut för förbättring redovisas i en karta. Resultatet är en viktig del i underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Dokumenten och kartorna finns att ta del av via länkarna här nedanför.

Workshops med Kultur- och idrottsföreningar

Rapport Kultur- och idrottsföreningar

Workshops med Skolungdomar

Rapport Skolungdomar

Interaktiv karta Skolungdomar

Enkät

Rapport Enkät

Interaktiv karta

Vad händer nu?

Invånardialogen är avslutad och alla svar som kommit sammanställs. Resultatet presenteras under vintern på nybro.se och blir en del i underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens strategi för hur mark- och vattenområden och bebyggda områden ska användas, utvecklas och bevaras. Den gäller för hela kommunen. En fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt avgränsad del, i det här fallet Nybro stad. Det ger möjlighet att mer i detalj beskriva kommunens vilja, förutsättningar och utmaningar för staden.

Sammanhållen stad – 2040

I en sammanhållen stad känner sig vi som bor eller verkar oss hemma, både i centrum och i stadsdelarna. Det går smidigt att ta sig till fots eller med cykel från en stadsdel till en annan. Stadens parker och gröna områden nås enkelt av alla, och erbjuder både spännande aktiviteter och plats för vila och återhämtning. Nybro stad står år 2040 redo för ett förändrat klimat, med värmeböljor och kraftigare regn som följd.

Målsättningen har delats in i tre målområden, som tillsammans ska hjälpa oss att skapa en sammanhållen stad.

 • En blandad och nära småstad
 • Tillgänglig grönstruktur i ett förändrat klimat
 • Utvecklade kommunikationer och plats för ett starkt näringsliv

Du kommer att kunna läsa mer om målen i samrådsförslaget. Samrådsförslaget är det första heltäckande förslaget som du som invånare har möjlighet att tycka till om.

Arbetets gång

Att ta fram en fördjupad översiktsplan tar lång tid. Under 2020 har Nybro kommun arbetat med att ta fram kunskapsunderlag till den fördjupade översiktsplanen. En stor del av kunskapsunderlaget utgörs av den invånardialog som kommunen arbetat intensivt med under stora delar av 2020. Ett flertal utredningar och rapporter som kartlägger stadens planeringsförutsättningar har också arbetats fram. Under vintern 2021 pågår arbetet med att sammanställa det stora kunskapsunderlag som arbetats fram till ett planförslag för den fördjupade översiktsplanen.

 • Höst 2020/Vinter 2021
  Under hösten kommer vi att börja arbeta fram ett planförslag för den fördjupade översiktsplanen.
 • Vår 2021
  Till våren 2021 kommer ett samrådsförslag att skickas ut. Då har du möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslaget.
 • Senare i processen
  Sedan omarbetas förslaget och skickas till granskning. Då det finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Därefter skickas förslaget till kommunfullmäktige, där den fördjupade översiktsplanen tas upp för antagande.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000