Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Planprocessen

Här sammanfattar vi hur kommunen jobbar i planprocessen med att ta fram detaljplaner. Detaljplaner kan vi ta fram på olika sätt men vanligast är det så kallade standardförfarande och utökat förfarande. Vilket sätt vi väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Under planprocessen görs bedömningar hur stor påverkan planen har på omgivning och miljö, allmänhet och enskilda intressen. Alla som berörs av förändringarna har chans att lämna synpunkter på förslaget, för att den slutliga detaljplanen ska bli så bra som möjlig.

Steg 1: Planbesked/uppstart

Om du vill bygga något som kräver en ny detaljplan eller ändringar i en befintlig detaljplan börjar du med att ansöka om planbesked. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ett planbesked samt för att upprätta en ny detaljplan

När en ansökan kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen utreder planenheten översiktligt förutsättningarna för området ansökan gäller. Saker som tas med i bedömningen är till exempel:

  • hur den tänkta användningen förhåller sig till kommunens översiktsplan
  • juridiska gränser i området som exempelvis naturreservat och strandskydd
  • riksintressen som bland andra kustzon, kulturmiljö och infrastruktur.
  • riskfaktorer i området som till exempel närliggande industrier, gasledningar, risk för översvämningar och buller från exempelvis trafik

Efter den inledande bedömningen beslutar samhällsbyggnadsnämnden om planansökan ska bevilja och ett detaljplanearbete påbörjas.

Läs mer om Ansökan om planbesked

Detaljplan – styr områdets utformning

När kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden har fattat beslut om att en plats är lämplig för ett visst ändamål får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan. I arbetet med detaljplanen ingår att reglera och fastställa en lämplig användning. Exempelvis kan detaljplanen reglera höjd på byggnader, vägar, utformning samt hur området bör användas.

Samråd – du kan tycka till

I samrådet får du möjlighet att lämna synpunkter. När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd.

Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Det är därför också vanligt att vi ordnar ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till en detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form.

Granskning – du kan tycka till igen

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Under granskningen kan du se om dina synpunkter vid samrådet har blivit tillgodosedda. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter.

Detaljplanen antas – den får ett politiskt beslut
När granskningstiden har gått ut kan kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på vår anslagstavla.

I samband med att en större detaljplan blir antagen, antas oftast även ett exploateringsavtal där genomförandet av planen säkras.

Detaljplanen antas – den får ett politiskt beslut

När granskningstiden har gått ut kan kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på vår anslagstavla.

I samband med att en större detaljplan blir antagen, antas oftast även ett exploateringsavtal där genomförandet av planen säkra

Laga kraft – planen börjar gälla

Tre veckor efter det att en detaljplan antagits och beslutet satts upp på kommunens anslagstavla, vinner den laga kraft om den inte överklagats. Du kan bara överklaga detaljplanen om du lämnat synpunkter under antingen samrådet eller granskningen. Mark- och miljödomstolen utreder om du som överklagat har rätt att göra det samt om planen uppfyller kriterierna för att bli godkänd.

När beslutsprotokollet med antagande justerats skickar vi en överklagandehänvisning till de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. I hänvisningen talar vi om hur ett överklagande går till.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om planprocessen

En enkel detaljplan med ett begränsat utredningsbehov tar cirka 1,5 år från det att vi påbörjar arbetet till dess att den blir antagen. Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter antagandet. Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare sex månader eller längre innan detaljplanen börjar gälla. En mer komplicerad detaljplan tar ofta 2–4 år. I vissa fall tar planarbetet ännu längre tid för att andra frågor behöver klargöras innan planen kan bli godkänd.

När vi arbetar med detaljplaner ser vi till att prioritera arbetet utifrån vilka personalresurser vi har. Vi gör också bedömningar utifrån i vilken grad de uppfyller mål och om de tillfredsställer behoven för kommunens utveckling.

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen.

Om du framfört synpunkter och anser att du inte fått synpunkterna tillgodosedda kan du överklaga detaljplanen efter att kommunen antagit planen. Skicka din överklagan till din kommun, så vidarebefordrar vi den till den som ska pröva överklagan.

Här hittar du alla kommunens pågående detaljplaner.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000