Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplan för Harstenslycke (kv. Åkaren), Nybro

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Planen i korthet

Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25. Området är idag mestadels tätbevuxet och kuperat skogs– och odlingslandskap med vissa stigar och mindre vägar. Längs en förlängning av Tallgölsgatan föreslås cirka 20 hektar mark upplåtas för industri och verksamheter i nära anslutning till befintligt järnvägsspår och kombiterminal. En av utgångspunkterna för utbyggnaden av Harstenslycke är att förutsättningar ska skapas för samordning mellan olika transportintensiva verksamheter och mellan olika transportsätt; järnväg och väg. Närmast järnvägen ska ung lövskog tillåtas växa som en barriär mellan järnvägen och planerad industri. Planförslaget har avsatt områden på båda sidor om det befintliga spårområdet för ett eventuellt framtida stationsläge.

För genomförandet av detaljplanen måste strandskyddet upphävas för en del av planområdet. Planområdets mycket strategiska läge intill befintlig kombiterminal och väg 25 får anses som unikt för hela regionen. Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet är därför att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt 4 kap. 17 § plan– och bygglagen och 7 kap. 18c § punkt 1 miljöbalken.

Var i processen befinner sig arbetet?

Detaljplanen för del av Harstenslycke 1:17 m.fl., Kv. Åkaren, i Åkrahäll, Nybro är antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14 september 2020 enligt protokollsutdrag. Detaljplanen är dock överklagad och har därmed inte vunnit laga kraft. Ärendet behandlas sedan den 26 oktober 2020 hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Handlingar

Handlingar som tillhör detaljplanearbetet publiceras i samband med samråd, granskning och antagande.

Protokoll SBN § 52 – PDF (1 MB)

Protokollsutdrag KF § 118 200914 – PDF (1 MB)

Preliminära antagandehandlingar

Plankarta_Dp_Harstenslycke – PDF (2 MB)

Planbeskrivning_Dp_Harstenslycke – PDF (3 MB)

Behovbedömning_Dp_Harstenslycke_AN – PDF (963 KB)

Utlåtande_Dp_Harstenslycke_webbversion_AN – PDF (993 KB)

Utlåtande_Följebrev_Dp_Harstenslycke_AN – PDF (414 KB)

Genomförda utredningar

Arkeologisk_utredning_Knaton_2010-04 – PDF (8 MB)

Dagvattenutredning_Sweco_2017-07-11 – PDF (1 MB)

Dagvattenutredning_WSP_2019-10-14 – PDF (2 MB)

Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 1 Principlösning för framtida dagvattenhantering – PDF (919 KB)

Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 2 Höjddataanalys före och efter exploatering – PDF (351 KB)

Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 3 Skyfallskartering – PDF (691 KB)

Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16 – PDF (360 KB)

Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16_karta – PDF (2 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning_mötesspår_industrispår_Banverket_2000-12-06 – PDF (2 MB)

Naturinventering_Nybro_kommun_2017-12-19 – PDF (4 MB)

Riskutredning_farligt_gods_Sweco_2017-06-16 – PDF (663 KB)

Trafikutredning_Sweco_2017-07-06 – PDF (1 017 KB)

Trafikutredning_Sweco_2019-11-15 – PDF (387 KB)

Åtgärdsvalsanalys_Vectura_12-05-29 – PDF (7 MB)

Åtgärdsvalsstudie_Trafikverket_2018-10-05 – PDF (5 MB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000