Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplan för Tikaskruv 1:85 (Södra), Orrefors

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av industrimark i direkt anslutning till befintligt sågverk. Syftet är också att möjliggöra för en ny in- och utfart till sågverksfastigheten.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av industrimark i anslutning till den befintliga sågverksverksamheten i Orrefors. Syftet är även att möjliggöra en ny in- och utfart till området. Planförslaget innefattar fastigheterna Tikaskruv 1:85, Tikaskruv 1:116 och Tikaskruv 1:159.
Planförslaget är upprättat i enlighet med Översiktsplan 2007. Förslaget kan anta medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning är därför upprättats. Det är möjligt att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen under samma period som planförslaget. Vi hanterar ärendet enligt reglerna för så kallat utökat planförfarande vilket innebär att planförslaget senare även kommer ställas ut för granskning.

Planen i korthet

Planområdet ligger i Orrefors och gränsar i väster till befintligt sågverk, drivet av Södra Woods, som önskar expandera sin verksamhet. Sågverket är centralt beläget och i närheten finns bostäder, förskola, skola, samt en restaurang. Marken inom området är i huvudsak inte detaljplanelagd sedan tidigare och består till största del av skog.
Mark med industriändmål får enligt föreslagen detaljplan utökas med cirka 65 000 kvadratmeter i området genom att befintlig skogsmark tas i anspråk. Från Bromanders väg föreslås en ny infart till sågverksamheten. En del av skogen mellan närliggande bostäder och ny industrimark bevaras.

Detaljplanen möjliggör:
– Utbyggnad av befintligt sågverk med mer mark för industriändamål,
– Ny infart till området via befintlig väg,
– Bekräftelse av befintligt värmeverk och elnätsstation, samt
– Ett naturområde bestående av befintlig skog.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats till planförslaget som bedömer planförslagets påverkan på boendemiljö och vattenkvalité. Att det finns bullerskydd mot bostäder söder om sågverksamheten är en förutsättning för att klara naturvårdsverkets riktlinjer för verksamhetsbuller. Detta säkerställs med en bestämmelse i plankartan.

Information om antagande

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har antagit förslag till detaljplan. Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva beslutet och ingen har överklagat det. Protokollsutdrag, antagandehandlingar och utredningar som legat till grund till förslaget hittar du här nedanför.

Nämndbeslut

Paragraf 80

Planhandlingar

Plankarta (antagandehandling)

Planbeskrivning (antagandehandling)

Miljökonsekvensbeskrivning (antagandehandling)

Utlåtande (antagandehandling)

Utredningar

Dagvattenutredning 2020 (WSP)

Bullerutredning 2020 (Tyréns)

Kompletterande Miljöteknisk markundersökning 2020 (WSP)

Miljöteknisk markundersökning 2020 (Tyréns)

Historisk markanvändning, analys 2019 (Nybro kommun)

Naturvärdesinventering 2019 (Nybro kommun)

Trafik- och bulleranalys 2021 (Nybro kommun)

Kompletterande bulleranalys 2021 (Tyréns)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000