Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplan för Humlan 2 (Västerängsskolan), Nybro

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny grundskola F-6 som knyter an till stadsbilden i Västeräng samt att anlägga en öppen och hållbar lösning för hantering av dagvatten.

Planen i korthet

Planområdet omfattar cirka 49 500 m2 där en del utgör fastigheten Humlan 2, med befintlig skol- och förskoleverksamhet, och resterande är naturmark inom kommunal fastighet Nybro 3:1. Detaljplanen medger utökning av fastigheten Humlan 2 för att kunna utveckla en större skola på platsen. Planen medför även utbyggnad av en öppen och långsiktigt hållbar dagvattenanläggning inom kommunal naturmark för att omhänderta avrinnande dagvatten från cirka 18 hektar omkringliggande bostadsbebyggelse. Ett genomförande av planen medför även saneringsåtgärder inom såväl fastigheten Humlan 2 som del av Nybro 3:1.

Planförslaget strider mot gällande översiktsplan. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nybro stad 2013 är del av Nybro 3:1 utpekat för bostäder. Skäl till avvikelsen är att befintlig skolverksamhet har behov av att byggas ut, vilket inte var känt när översiktsplanen togs fram. Avvikelsen bedöms dock inte vara betydande för genomförandet av översiktsplanen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendet har fått positivt planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Nybro kommun när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ut planförslaget på samråd vid två tillfällen, under perioden 1 februari 2019 till och med 25 februari 2019, samt under perioden 27 augusti 2021 till och med den 30 september 2021.

Planhandlingar

Samrådsinbjudan

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun. I ett granskningsutlåtande samlar kommunen alla inkomna yttranden tillsammans med kommunens svar.

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Humlan 2 m.fl. (Västerängsskolan) i Västeräng, Nybro stad, upprättat 15 december 2021, har varit utställt för granskning under perioden 17 december till den 21 januari 2022.

Utlåtande 2022-02-08

Planhandlingar

Underrättelse

Planbeskrivning (granskningshandling)

Plankarta (granskningshandling)

Behovsbedömning (granskningshandling)

Samrådsredogörelse (granskningshandling)


Utredningar

PM Dagvatten (WSP)

Översiktlig naturbeskrivning (Nybro kommun)

20210702 MTMU_Humlan 2_Nybro 3_1 (Olida)

20210628 Dagvattenutredning_Humlan 2 och del av Nybro 3_1 (Rejlers)

20201007 Saneringsplan_Humlan 2 och del av Nybro 3_1 (WSP)

20181126 Fördjupad MMU_Humlan 2 (WSP)

20180329 ÖMM_Nybro 3_1 (Tyréns)

20180329 Ritning 100G1101_Nybro 3_1 (Tyréns)

20180329 Projekteringsunderlag Geoteknik_Nybro 3_1 (Tyréns)

200180329 MUR_Nybro 3_1 (Tyréns)

Trafikmätning 2018 (Nybro kommun)

Sammanfattning av naturförhållanden 2017 (Nybro kommun)

20160929 Slutrapport efter sanering samt bedömning av risker _Humlan 2 (WSP)

20150206 Översiktlig MMU_Humlan 2 (WSP)

20151006 Slutrapport efter sanering_Humlan 2 (WSP)

20141117 PM Provtagning_Högaberg (DGE mark och miljö)

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, beslutar om antagande av detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 19 april 2022.

Beslutsprotokoll 

P TS-2017-693 Underättelse om antagande 2022-04-27.o

P TS-2017-693 KF § 95 2022-04-27.o

Planhandlingar

Plankarta 2022-02-08

Planbeskrivning 2022-02-08

Behovsbedömning 2022-02-08

Detaljplanen för Västerängsskolan har överklagats till Mark- och miljödomstolen. När ett avgörande är klart kommer informationen publiceras här på hemsidan.

När en detaljplan har vunnit laga kraft börjar den gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.

 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000