Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplan för Humlan 2 (Västerängskolan), Nybro

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny grundskola F-6 som knyter an till stadsbilden i Västeräng samt att anlägga en öppen och hållbar lösning för hantering av dagvatten.

Planen i korthet

Planområdet omfattar cirka 49 500 m2 där en del utgör fastigheten Humlan 2, med befintlig skol- och förskoleverksamhet, och resterande är naturmark inom kommunal fastighet Nybro 3:1. Detaljplanen medger utökning av fastigheten Humlan 2 för att kunna utveckla en större skola på platsen. Planen medför även utbyggnad av en öppen och långsiktigt hållbar dagvattenanläggning inom kommunal naturmark för att omhänderta avrinnande dagvatten från cirka 18 hektar omkringliggande bostadsbebyggelse. Ett genomförande av planen medför även saneringsåtgärder inom såväl fastigheten Humlan 2 som del av Nybro 3:1.

Planförslaget strider mot gällande översiktsplan. I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nybro stad 2013 är del av Nybro 3:1 utpekat för bostäder. Skäl till avvikelsen är att befintlig skolverksamhet har behov av att byggas ut, vilket inte var känt när översiktsplanen togs fram. Avvikelsen bedöms dock inte vara betydande för genomförandet av översiktsplanen.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Detaljplanen är klar för samråd och är tillgänglig för synpunkter under perioden 27 augusti – 30 september 2021. Här hittar du alla planhandlingar och utredningar som ligger till grund för förslaget.

Planhandlingar

Samrådsinbjudan

Planbeskrivning (samrådshandling)

Plankarta (samrådshandling)

Behovsbedömning (samrådshandling)

Samrådsredogörelse (samrådshandling)

Utredningar

20210702 MTMU_Humlan 2_Nybro 3_1 (Olida)

20210628 Dagvattenutredning_Humlan 2 och del av Nybro 3-1 (Rejlers)

20201007 Saneringsplan_Humlan 2 och del av Nybro 3-1 (WSP)

20181126 Fördjupad MMU_Humlan 2 (WSP)

20180329 ÖMM_Nybro 3-1 (Tyréns)

20180329 Ritning 100G1101_Nybro 3-1 (Tyréns)

20180329 Projekteringsunderlag Geoteknik_Nybro 3_1 (Tyréns)

20180329 MUR_Nybro 3_1 (Tyréns)

20160929 Slutrapport efter sanering samt bedömning av risker_Humlan 2 (WSP)

20151006 Slutrapport efter sanering_Humlan 2 (WSP)

20150206 Översiktlig MMU_Humlan 2 (WSP)

20141117 PM Provtagning_Högaberg (DGE mark och miljö)

Trafikmätning 2018 (Nybro kommun)

Sammanfattning av naturförhållanden 2017 (Nybro kommun)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000