Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Detaljplan för Gasellen 10 (Före detta Transtorpsskolan), Nybro

Detaljplan för bostäder

Just nu pågår ett arbete att upprätta en ny detaljplan för Transtorpsskolans tidigare skolområde. I nu aktuellt planförslag möjliggörs nya bostäder i en till tre våningar i ett större kvarter med flexibel användning utifrån lokala förutsättningar för att främja områdets småskaliga, varierade och stadsmässiga karaktär. I planen bekräftas även befintlig infrastruktur och skydd mot störningar från trafik. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27 och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Beställare är kommunens mark- och exploateringsenhet.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från samråd till laga kraft under rubrikerna nedan.

Ärendet har fått positivt planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Nybro kommun när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 1 april till och med den 22 april 2022.

Synpunkter på planförslaget kan lämnas via e-post till detaljplan@nybro.se eller post till:

Nybro kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
382 80 NYBRO

Planhandlingar

Samrådsinbjudan

Plankarta Gasellen

Planbeskrivning Gasellen

Undersökning Gasellen

Utredningar

Industribullerutredning Gasellen 

Trafikbullerutredning Gasellen 

Dagvattenutredning_Gasellen

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Översiktligt geotekniskt PM

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, beslutar om antagande av detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

När en detaljplan har vunnit laga kraft börjar den gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000