Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Gällande detaljplaner

Här hittar du information om kommunens gällande detaljplaner. Efter att en detaljplan vunnit laga kraft börjar planen att gälla. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta, en planbeskrivning och behovsbedömning. Ibland ingår även en miljökonsekvensbeskrivning. Plankartan visar för vilket område detaljplanen gäller och visar hur planområdet delas upp för olika ändamål samt vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena. Planbeskrivningen redovisar områdets förutsättningar, syftet med planen och hur den är avsedd att genomföras. Överväganden som legat till grund för planens utformning finns också beskrivna samt vilka konsekvenser som kan förväntas av planens genomförande. Konsekvenser som mer specifikt berör miljöaspekter beskrivs och bedöms i enlighet med Miljöbalken (MB 1998:808) genom behovsbedömning och i vissa fall en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa dokument grundar sig på om planen kan antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid. Inom den angivna genomförandetiden har fastighetsägaren säkerställd byggrätt i enlighet med planen. Detaljplanen fortsätter gälla även efter att genomförandetiden gått ut.

I kartan nedan kan du se Nybro kommuns gällande detaljplaner och vilket område de täcker. De detaljplaner som är markerade med rött kan du klicka på för att få du upp information om när planen vann laga kraft och vilken genomförandetid som planen har. Det finns även länkar till planhandlingarna som gäller inom dess områden. De planer som är markerade med blått är också klickbara men då anges endast en kod som informerar om vilken plan som gäller för området. Kontakta planenheten om du vill veta mer om vad som gäller inom dessa områden.

Här hittar du karta över kommunens gällande detaljplaner:

Karta med gällande detaljplaner

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000