Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ansökan om planbesked

Vid ny bebyggelse eller förändring av bebyggelse eller användning som kräver upprättande, ändring eller upphävande av en detaljplan behöver du som exploatör/markägare begära ett planbesked enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2 §.

För planbesked utgår en kostnad enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

Kostnad för planbesked

Enligt Plan- och bygglagen 12 kap. 8 § får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden tas ut per timme nedlagd handläggningstid, dock finns ett minimibelopp om 8 860kr.

Gör en begäran om planbesked

I blanketten för begäran om planbesked framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan och vilka som med fördel kan bifogas. Med dessa handlingar får kommunen ett bra underlag och förståelse för syftet till den önskade planläggningen och inom vilket geografiskt område det är lokaliserat.

När ansökan kommit in till kommunen diarieförs handlingen och vidarebefordras därefter till sakkunnig handläggare.

Handläggaren granskar begäran med hjälp av bland annat kommunens översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen och områdets förhållande till omgivning och olika intressen och gör därefter en tjänstemannabedömning som skickas vidare för beslut till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet ska lämnas inom 4 månader efter det att en komplett begäran inkommit till kommunen.

På ”Mina sidor” hittar du  blankett för ansökan om planbesked.

Beslutet

Om kommunen ger ett positivt besked ska det i beskedet framgå den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens preliminära bedömning kommer ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Om kommunen ger ett negativt besked ska skälen till varför en detaljplan inte upprättas redovisas i planbeskedet.

Ett beslut om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Efter fortsatta utredningar kan ställningstagande om att ta fram detaljplan ändras om förutsättningar för området ändras eller nya tillkommer.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000