Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra nuläge, styrkeområden, utvecklingsområden, ligga till grund för valda utvecklingsåtgärder och förbättringsinsatser samt visa på uppföljning/utvärdering.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska ses som ett övergripande, strategiskt dokument som anger riktningen för Lärande- och kulturförvaltningen de närmaste åren.

  Verksamhetsplan 2018-2020

Kvalitetsrapporter

I kvalitetsrapporterna anges måluppfyllelsen under föregående läsår relaterat till varje verksamhets läroplan. Kvalitetsrapporterna uppdateras vid årsskiftet.

Tjänstegarantier Lärande- och kulturförvaltningen

Tjänstegarantierna är också en del av Lärande och kulturs systematiska kvalitetsarbete. Tjänstegarantierna utgår från en tänkt servicenivå. De anger inte vad som åligger verksamheterna i lagar och förordningar utan är en kvalitetssäkring utöver dessa.

  Tjänstegarantier Lärande och kultur

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet tar vi gärna emot dem. Antingen genom att du kontaktar den tjänsteman som närmast berörs eller via kommunens synpunktshantering.

 Lämna en synpunkt här 

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2017-10-24

Barnomsorg

  Corona och covid-19

Lärande- och kulturförvaltningen har under vårterminen 2020 på olika sätt anpassat sin verksamhet i kommunens förskolor efter myndigheternas råd och [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]