Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster mellan 13 001 och 15 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 220 kronor per barn och månad.

Avgift för barnomsorg beräknas utifrån familjens avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal placerade barn. Med barn 1 menas familjens yngsta barn. Den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten för 2020 är 49 280 kronor/månad.

Lovfritidshemsplats debiteras med 85 kronor/dag. Anmälan, som är bindande, görs direkt till respektive. fritidshem.

För barn med behov av särskilt stöd, placerade enligt kapitel 2a § 9 skollagen, tas avgift ut enligt gällande avgiftsregler för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

För 3-5 åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet reduceras avgiften med 28 % som en kompensation för allmän förskola.

Vid längre tids sammanhängande sjukfrånvaro hos barnet inträder avgiftsbefrielse från och med den 22:a sjukdagen. Läkarintyg skall uppvisas.

Avgift för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna debiteras respektive förälder. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgift för en plats.

Avgift debiteras 12 månader om året.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Barnomsorgstaxa

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-13 | skapad: 2014-12-01

Barnomsorg

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Föräldraenkät

Under perioden 11 november till den 13 december genomför Nybro kommun enkäter för att få veta vad du tycker om [...]

  Kvalitet och resultat

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för varje verksamhets utveckling och varje barns/elevs rätt till god utbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet ska [...]