Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Begreppet ”miljöfarlig verksamhet” är ett rättsligt begrepp. Att en verksamhet i miljöbalken definieras som ”miljöfarlig verksamhet” innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller för miljön. Att en verksamhet omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet betyder bara att verksamheten omfattas av miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter med miljöpåverkan.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter med miljöpåverkan måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och byggnämnden i Nybro kommun.

Övriga mindre verksamheter kallas U-verksamheter och är inte anmälnings- eller tillståndspliktiga, men också dessa verksamheter omfattas av bestämmelserna i miljöbalken, till exempel de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken).

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och byggnämnden. Om du vill genomföra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd. Om det handlar om en förändring som inte kan orsaka påverkan av stor betydelse för människors hälsa eller miljön kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss gärna för mer information och diskussion.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Verksamheter med miljöpåverkan

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-25

Miljöskydd - Näringsliv

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]