Egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan

Du som verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Det gäller alla verksamheter som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter (betecknas som A-, B- eller C-verksamhet), gäller mer preciserade regler om egenkontrollen. Dessa regler finns i  förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet, med stor risk för människors hälsa eller miljön, bör ha en mer omfattande egenkontroll än de verksamheter som har enklare processer eller innebär liten risk för miljön.

Kontakta oss gärna för mer information och diskussion.

  Egenkontroll för C-verksamheter – Faktablad från Naturvårdsverket – PDF-fil (856 kB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Egenkontroll för verksamheter med miljöpåverkan

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1922 - kategori: 151

Miljöskydd - Näringsliv

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]