Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all spridning förbjuden.

Du ska söka tillstånd av miljö- och byggnämnden för att få sprida bekämpningsmedel:

  • inom skyddsområde för vattentäkt,
  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten

Du ska göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggnämnden minst fyra veckor innan du sprider bekämpningsmedel på:

  • banvall,
  • idrottsanläggning,
  • område större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark

Du som hanterar bekämpningsmedel ska förhindra att människor eller miljön kommer till skada. Det är därför viktigt att exempelvis förvara bekämpningsmedel inlåst och på hårdgjord yta utan avlopp samt att ha säkerhetsdatablad tillgängligt. Undvik att välja sådana medel som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön om det finns bättre alternativ.

Observera att det krävs särskild behörighet för att få sprida bekämpningsmedel i vissa bekämpningsmedelsklasser.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bekämpningsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-10 | skapad: 2014-11-17
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1713 - kategori: 151

Miljöskydd - Näringsliv

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till miljö- och byggnämnden. I vissa områden är all [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier Köldmedier finns [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]