Hälsoskydd - Näringsliv

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

Id: kategori: 149