Utveckling och strategier

Näringslivsarbete

Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange handlingsinriktning utifrån den av fullmäktige antagna Näringslivspolicyn.

  • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet.
  • Näringslivschefen ansvarar för det strategiska och operativa näringslivsarbetet i kommunen.
  • Näringslivschefen är underställd kommundirektören med kommunstyrelsen som nämnd. Enheten har till uppgift att serva, utveckla och följa upp de övriga förvaltningarnas operativa näringslivsarbete.

Landsbygdsarbete

Vår framtidsbild av Nybro är en levande bygd med hållbara orter och byar. Dessa ska förenas i ett livskraftigt centrum och har lokala resurser som grund för att möta en föränderlig värld. Landsbygdsarbetet syftar till att förena kommuninvånare, politiker, tjänstemän och företag i ett gemensamt arbete för att bibehålla en levande och hållbar landsbygd. Genom ett aktivt arbete med inflyttarservice och olika finansieringsformer skapas förutsättningar för en positiv utveckling.

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Utveckling och strategier

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-04 | skapad: 2014-10-23

Om Nybros näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Näringslivsarbetet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Handelsutredning

Det övergripande målet med handelsutredningen är att kartlägga marknadsförhållandena i Nybro Kommun och dess omvärld samt att komma med förslag [...]

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Nyfiken på att etablera dig

Nybro kommuns vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det innebär att [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.