Utveckling och strategier

Näringslivsstrategin

Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange handlingsinriktning utifrån den av fullmäktige antagna Näringslivspolicyn.

  • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet.
  • Näringslivschefen ansvarar för det strategiska och operativa näringslivsarbetet i kommunen.
  • Näringslivschefen är underställd kommundirektören med kommunstyrelsen som nämnd. Enheten har till uppgift att serva, utveckla och följa upp de övriga förvaltningarnas operativa näringslivsarbete.

 Näringslivsstrategi publikversion – PDF-fil (753 kB)

Landsbygdsarbete

Vår framtidsbild av Nybro är en levande bygd med hållbara orter och byar. Dessa ska förenas i ett livskraftigt centrum och har lokala resurser som grund för att möta en föränderlig värld. Landsbygdsarbetet syftar till att förena kommuninvånare, politiker, tjänstemän och företag i ett gemensamt arbete för att bibehålla en levande och hållbar landsbygd. Genom ett aktivt arbete med inflyttarservice och olika finansieringsformer skapas förutsättningar för en positiv utveckling.

 Projektstöd

 Företagsstöd

Full fart i arbetet med nya utvecklingsstrategin

I arbetet med att bilda ett nytt gemensamt Leader område med Leader Blekinge, har LAG-grupperna getts uppdraget att ta fram en handlingsplan för ansökan om nytt gemensamt Leader område för våra 11 kommuner – förutom Leader Sydost 6 kommuner även Blekinges 5 kommuner. Arbetet med en ny strategi och en utvecklingsplan för att vara med och konkurrera om att få tilldelning av medel under programperioden 2014-2020, är i full gång.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Utveckling och strategier

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-29 | skapad: 2014-10-23
Webbredaktör: Susanne Stockman | susanne.stockman@nybro.se
Id: inlägg: 858 - kategori: 100

Om Nybros näringsliv

  Aktuellt för näringslivet

Nybro Kommun arbetar med att stärka det befintliga näringslivet och stimulerar till nya företag och nyetableringar.

  Mötesplats Pukeberg

Huvudsyftet är att mäkla och förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället. [...]

  Näringslivet i Nybro

Nybro Kommun arbetar för att vara en konkurrenskraftig kommun som är attraktiv för företagsetableringar.