Ärendet med Cityköket på Sveaplan

Det har varit mycket skriverier i tidningar och i sociala medier om avtalet mellan Cityköket på Sveaplan och Nybro kommun. Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om vad som har hänt i ärendet. 

Sammanfattning av ärendets gång

1 januari 2005 skrivs ett arrendeavtal mellan Nybro Fastfood och Nybro kommun. Avtalet gäller till den 31 december 2012.. 2008 beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att starta exploateringsprojekt på Sveaplan och 2009 beställs en ny detaljplan över området.  Under 2012 vinner detaljplanen laga kraft och Citykökets arrendeavtal sägs upp. Vid tre omgångar skapas sedan tilläggsavtal som förlänger avflyttningen fram till den 31 december 2014. I april 2014 sägs alla avtal upp och Cityköket får då meddelande om att de måste flytta vid årsskiftet. Cityköket väljer då att gå vidare med ärendet till arrendenämnden.

Ärendet avgjordes i arrendenämnden under första halvan av 2015. Arrendenämnden hade inga synpunkter på ärendets hantering. Som kompensation för det uppsagda arrendet förespråkade nämnden att Cityköket medgavs uppskov med avflyttning i ett år, vilket Nybro kommun beviljade, och även valde att förlänga med ytterligare ett extra år. Utöver detta tecknades, efter beslut i kommunstyrelsen, en överenskommelse med Cityköket om möjlighet till förlängning ett år i taget fram till att Nybro kommun behövde ta marken i anspråk. Innan överenskommelsen undertecknades gavs Cityköket möjlighet att välja mellan möjlighet till förlängning eller ekonomisk ersättning. Cityköket valde möjlighet till förlängning.

Nybro kommun har dagsläget inte begärt att ta marken i anspråk. Cityköket har nu själv valt att säga upp överenskommelsen i förtid. Nybro kommun har i samband med detta beslutat kompensera Cityköket ytterligare genom att överta byggnaden och därmed ta kostnaden för att riva den, något som arrendatorer alltid ansvarar för och som framgår tydligt av Citykökets arrendeavtal. Rivningen bedöms kosta ca 200 000 kr. Avslutningsvis har Cityköket sedan arrendet sagts upp, varit medveten om att en investering i nya byggnader eller anläggningar på Sveaplan inte är möjlig, både med avseende på det uppsagda arrendet, men även då det inte är möjligt i nu gällande detaljplan.

Vad har kommunen gjort för att hjälpa Cityköket?

Från 2012 har ett tiotal olika tjänstemän och politiker träffat Cityköket vid ett otal tillfällen för att diskutera en lösning. Kommunen har erbjudit sig att köpa byggnaden samt att stå för rivningskostnaden trots att det i arrendeavtalet står skrivet:
Om arrendeavtalet upphör att gälla, borttaga byggnaden och återställa markområdet i det skick som kan godkännas av kommunen”.

Cityköket har även blivit erbjuden en rad andra platser för sin verksamhet som till exempel:
– Gåsen 1 (vid gamla Preem)
– Skruven (Norra vägen)
– Gamla Jaktbutiken
– Wellen 8 (Vid Kvantums parkering), föreslås av Cityköket själv.

Alternativet Wellen 8 accepteras också och mycket tid har lagts på planering och utredning av in- och utfarter, bygglov och nybyggnadskarta. Cityköket erbjuds att köpa marken till mer än 50 % rabatt samtidigt som kommunen köper den gamla fastigheten och står för rivningen. Alla avtal är klara och underskrivna av kommunen den 21 januari 2015. Ägaren av Cityköket, som inte tänker driva verksamheten vidare utan sälja den, ångrar sig sedan och affären blir aldrig av. Cityköket väljer istället att fortsätta att driva ärendet i arrendenämnden.

Kommunen har dessutom undersökt möjligheten att flytta hela byggnaden, vilket inte visade sig möjligt. Det har även pågått ett arbete med att skissa på fler parkeringsplatser på området samtidigt som man kan behålla kiosken på sin nuvarande position. Cityköket meddelade då att man inte längre ville vara kvar på området.

Vad har gått fel?

I mars 2013 tecknas en avsiktsförklaring att Nybro kommun ska bygga en ny grillkiosk på C-ytan vid Sveaplan och hyra ut den till Cityköket om pengar till detta avsätts i Teknik- och Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2014. Detta gjordes inte på grund av hårda sparkrav.

Om du vill veta mer eller om något är oklart, då kan du kontakta  Christina Davidson

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-08 | skapad: 2016-01-21
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 2828 - kategori: 6

Arbete & Näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]