Kommunens stöd till funktionsnedsatta

En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro med andra. Du har rätt till ett fungerande hemliv där du kan få stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kommunens stöd utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt ansvar är att tillhandahålla ett individuellt utformat socialt stöd för att möjliggöra för dig att bo i egen bostad, sysselsättning som är meningsfull för individen och en utvecklande samvaro.

Personligt ombud

Nybro kommun samarbetar med Landstinget i Kalmar län, som delar ansvaret för stöd och insatser till psykiskt funktionsnedsatta.

 Personligt ombud är ett fristående stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Förutom att ge råd och stöd, kan exempelvis det personliga ombudet hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Gemensam överförmyndarnämnd

Personer som inte kan tillvarata sina egna intressen får hjälp av en ställföreträdare – god man. Demens, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning är exempel där det kan finnas behov av en företrädare i ekonomiska frågor.

Överförmyndarnämnden, som hos oss drivs i samverkan mellan Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommun, har som uppgift att hjälpa dem som inte själva kan tillvarata sina intressen, så att de inte lider någon rättsförlust.

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-21 | skapad: 2014-11-01
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 1098 - kategori: 86

Funktionsnedsättning

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Parkeringstillstånd

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

 Anhörigstöd

Här hittar du all information om: Anhörigstöd (kategori).

  Case Management

En Case Manager (CM) är en person från kommun eller landsting som är utbildad för att hjälpa dig med allvarlig [...]

  Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller [...]

  Korttidsboende

Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den finns på Hantverkaregatan 15 E. I verksamheten arbetar 5 stycken [...]

  Personligt ombud

Nybro - Torsås - Emmaboda Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att att få bättre/ökad kontroll över ditt liv. [...]

  Socialpsykiatri

Den här organisationen är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som har behov av stöd och hjälp i [...]