Demensteamet – en resurs i demensfrågor

I Nybro kommun finns ett demensteam som fungerar som en resurs för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Demensteamets uppdrag är att ge råd och stöd till den enskilde och anhöriga/närstående samt att handleda och utbilda personal.
Teamet jobbar i samarbete med primärvård och  sjukhus.

I teamet ingår omsorgsassistenter, biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschefer och anhörigsamordnare.
I varje geografiskt område finns specialutbildade BPSD-administratörer. (BPSD=beteendemässiga och psykiska symptom vid demens)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Demensteamet – en resurs i demensfrågor

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2015-06-29
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 3187 - kategori: 76

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.