2017-04-03 utsläpp från värmekraftverket

Hej! Idag har jag talat med två miljöinspektörer,  angående känning av obehagliga utsläpp förmodligen från värmekraftverket i Transtorp. Det var obehaglig lukt av sopor blandat med brandrök. Den här lukten höll i sig från e m och hela kvällen och vinden var ostlig. Hela min lägenhet fylldes av den här äckliga, kväljande lukten och jag fick huvudvärk och yrsel. Det verkar således som om utläppsnivåerna var höga och otillåtna. Jag har allergi/astma och har därmed känsligt luktsinne. Det är förmodligen fler som har känt av detta.

För inte så länge sedan kände jag m fl Nybrobor en otrevlig stickande lukt i centrala Nybro och många undrade vad det var som orsakade detta. Det visade sig att lukten kom från värmekraftverket. Tillstånd för värmekraftverket kommer från länsstyrelsen. De har också ställt krav för värmekraftverkets verksamhet. Beslutet fattades 2010-10-21. Föreskriften innehåller bl  a minimiregler och att bästa möjliga teknik skall användas bl a beroende på att anläggningen är centralt placerad och att det är nyanläggning. Risken finns att även utsorterat hushållsavfall kan innehålla en viss del farligt avfall varför kraven på förbränningsprocessen är motiverad.Avfallsmängden överstiger 6 ton/h(är 8 ton/h och då omfattas anläggningen av ett utsläppskrav för kväveoxider på 200 mg/kubikmeter som dygnsmedelvärde. Det finns också halvtimmesvärden. Begagnar sig kraftverket av de senare? Har miljöinspektörerna koll på detta? Föreslaget månadsvärde från länsstyrelsen är 150 mg/kubikmeter. Hur renas anläggningen? Är det via SCR eller SNCR? Svavelhalten i oljan får inte överstiga 0,10 viktsprocent. Gör den det? Är biobränslepannan försedd med kontinuerlig mätutrustning pga att den kan eldas med olika kvalitéter av bränsle? Kan anläggningen klara lägre utsläpp av stoft än 20 mg/kubikmeter ntg? Om utsläppen av ! stoft överstiger 30 mg/kubikmeter måste uppföljande mätnin! g göras inom en månad. Hur stora är kolmonoxidutsläppen?

Värmeverket vill släppa ut max 150 mg/mj som dygnsmedelvärde trots att naturvårdsverket menar på att värmeverket i Nybro överstiger den här nivån och anser att 85 mg/mj är lämpligt som dygnsmedelvärde! Finns det möjlighet till sekundär rening av kväveoxider i värmepannan? Har mätningar gjorts inom en månad av kväveoxider, kolmonoxider, stoft mm, Hur ofta mäts halterna av ammoniumkväve, kadmium, kvicksilver, nickel, bly, zink, arsenik, syreförbrukande ämnen som TOC och BOD, bottenfauna och påväxtalger? Enligt länsstyrelsen skall dygnsprover tas ut flödesproportionellt och samlas till månadsprov som skall analyseras. Görs detta överhuvudtaget? Hur ofta gör miljöinspektörerna kontroller? En av de inspektörer som undertecknad har talat med idag hänvisade till att det är upp till kraftverket att sköta dessa mätningar. Enligt min mening är detta befängt med tanke på att kraftver! ket då kan fuska med data till företagets fördel.

Det är mycket viktigt att miljöinspektörerna gör kontroller ofta och regelbundet och att de gärna kommer utan att meddela sin ankomst för att förebygga fusk. En av miljöinspektörerna ville komma hem till mig idag för att lukta. Jag sa till honom att han skulle ha kommit igår när det luktade som värst. Men på fritiden verkar inte någon miljöinspektör vara tillgänglig. Detta vet värmekraftverket m fl företag i Nybro som kan fuska hur mycket som helst då ingen miljöinspektör är tillgänglig. Pga detta är det önskvärt att det i framtiden finns inspektörer som har jour även i helgerna! (Ps Slemmet från mina lungor idag var kolsvart av förmodade föroreningar och det har det varit tidigare också) Nu är det ju föroreningar även från trafiken. Men vid ostlig vind ökar mina luftrörsbesvär och det verkar som om det har förekommit mycket otillåtna utsläpp från värmekraftverket!

Therese Andersson, Miljöinspektörhar svarat

Myndighetsnämnden har undersökt händelsen och varit i kontakt med Nybro Energi AB angående klagomålet. Nybro Energi AB har skickat miljödata från de dygnen som klagomålet berör. Utsläppsvärdena har under perioden med god marginal klarat tillåtna nivåer. Nybro Energi har inte heller noterat några avvikelser vid anläggningen vid den tidpunkten. Det bedöms inte som sannolikt att röklukt sprids från det nya kraftvärmeverket. Det bedöms som mer troligt att röklukt kommer från någon annan tillfällig källa där förbränningen kan vara ofullständig. Förbränningen av avfall vid det nya kraftvärmeverket sker under hög temperatur.

 

Vid kraftvärmeverket finns ett bränslehus där avfall tas emot för förbränning. Avfall lagras inomhus. Anläggningen är utformad så att lukt inte ska spridas till omgivningen. Det finns ett filter som ventilationsluft från byggnaden går igenom för att ta bort avfallslukt. Om portar står öppna vid byggnaden så att det blir tvärdrag genom bränslehuset så kan avfallslukt uppstå i omgivningen. Nybro Energi AB har meddelat att det är värdefullt om de får information från omgivningen på om avfallslukt skulle noteras i omgivningen så att de i så fall kan jobba med frågan och om möjligt förbättra sina rutiner.

 

Uppgifter om kraftvärmeverket samt uppgifter om hur verksamheten uppfyller sina tillståndsvillkor redovisas årligen i en miljörapport som är en allmän handling. Myndighetsnämnden genomför regelbundna tillsynsbesök på anläggningen för att kontrollera att miljölagstiftningen följs. De flesta besök är föranmälda men även oanmälda besök kan förekomma om myndigheten bedömer att det kan finnas ett behov av det. Mätningar utförs av bolaget eller av bolaget anlitad konsult. Mätutrustningen tillhör den avancerade tekniska installationen och det finns inte möjlighet för tillsynsmyndigheten att göra egna mätningar av utsläppsnivåer. Det är bolagets uppgift att mäta och redovisa sina värden vilket följer samma system som i övriga Sverige. Tillsynsmyndigheten har ingen jourverksamhet idag utan arbetar normalt under kontorstid. Arbete kan ske även under andra tider när det finns behov av det, till exempel om en miljöolycka inträffar.

Med vänliga hälsningar

Therese Andersson

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-24 | skapad: 2017-04-04
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5098 - kategori: 25

Inkomna synpunkter