2016-05-24 EKONOMISK FÖRDELNING TILL INTEGRATIONEN

1: Ni har ett överskott enligt uppgift från Er. 2: Ni har höjt skatten i kommunen. 3. Ni ska stänga varmbad för reumatikerna bland annat för att spara. 4: Ni ska inte klippa gräset i bland annat Hanemåla för att spara, men ni sparar inte på försörjningsstöd till flyktingar/invandrare och det till många och hur länge som helst utan krav 0-70 år. Där finns inget tak för hur mycket det får kosta. Detta system måste ni ta upp med regeringen omgående för ändring. Annars kommer stora skattehöjningar i alla kommuner. Hur mycket ska Ni höja här i Nybro 2017? Jag har pratat med några från Syrien här och de måste vänta länge, upp till 2 år för att komma in på SFI! Hur ska de kunna komma in på arbetsmarknaden snabbt?

Ni gör idag inget åt detta problem. Detta ger mycket brott, kasta sten på Polis, stölder, våldtäkter osv. De kriminella ser Sverige som ett paradis med fängelser som liknar hotell i jämförelse med sina hemländer. Ni på individ och familj verkar inte heller kontrollera invandrares/flyktingars ekonomi, ty många verkar rika. Många, sen de fått bostad, köpt nyare bil. Somalia är ett fattigt land, men de köper också bil. En somaliafamilj i grannhuset har 2 bilar. Varifrån får de pengar att köpa bil? Jag som pensionär har inte råd med bil. Jag som pensionär betalar och har skattat i alla år från 1967, men flyktingen/invand. betalar ingen skatt, men får ändå tillgång till allt i välfärden oftast helt gratis.

Ni på individ och familj säger att ni behandlar alla lika när det gäller försörjningsstöd bland annat . Så detta är en lögn från er sida . Vi etniska svenskar som betalat skatt alla år måste betala skatt en gång till på pengarna och dessutom högre än de som jobbar idag. Det sistnämnda gäller både föregående och nuvarande regering. Socialdemokraterna lovade att påbörja skattesänkningar för pensionärer med resultat att de med lägst får en skattehöjning med ca 250 kr! Regeringen har sagt att det inte finns pengar för att sänka eller ta bort pensionärsskatten helt, men det finns drygt 150 miljarder att lägga på integrationen. Integration har inte någonsin fungerat i Sverige. I alla städer finns ett område med 98 % invandrare. Snälla vakna innan det är för sent. Kom ut och se samhället hur allt är. Hälsningar en besviken pensionär.

Kommunchef Jan Darrell har svarat

Ja, skatten är höjd i Nybro och är för närvarande 22,33 kronor, en ökning med 0,50 kronor. Beslutet gällande fastställande av skattesats för 2016 togs i Kommunfullmäktige den 30 november 2015.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Detta regleras i Kommunallagen 8 kap §1. Ett av grundkraven är att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. (8 kap §4) God ekonomisk hushållning innebär att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka den förmögenhet som tidigare generationer byggt upp. Resultatet måste därför vara tillräckligt högt för att dels värdesäkra det egna kapitalet och dels täcka kommande pensionsutbetalningar som ökar. Det bör också finnas en marginal som klarar oförutsedda händelser och risker, till exempel negativ skatteutveckling, eventuellt infriande av borgensåtaganden och oväntade kostnadsökningar.

I Nybro kommun innebär detta att resultatet ska vara 2 procent av skatter och utjämning, d.v.s. ca 20 mnkr.

En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv och härmed kan det ställas krav på dig. Vi tillämpar arbetslinjen som innebär att den som är arbetslös i första hand skall erbjudas arbete eller utbildning i stället för kontantstöd. Om du tackar nej till arbete, praktik, kompetenshöjande eller rehabiliterande insatser kan du få avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Samtliga kommuninvånare har rätt att ansöka om försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning, lagen gör ingen skillnad på etniskt ursprung. Det finns tydliga riktlinjer kring såväl villkor som summor för detta, vilket går att läsa på socialstyrelsens hemsida. Om du specifikt undrar om nyanländas ekonomi så hittar du information om etableringsersättning, vilken beviljas av arbetsförmedlingen och utbetalas av Försäkringskassan. Etableringsinsatserna löper under max 24 månader.

Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Vid svårigheter att klara ekonomin finns möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat d v s den sökande måste först göra allt för att klara sin försörjning själv. Ambitionen är dock att hjälpa till självförsörjning. Om det inte finns något annat sätt att klara försörjningen finns rätten till försörjningsstöd. Försörjningsstödet består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet, dels utgifter som varierar individuellt. Kostnader som ingår i riksnormen är

 Livsmedel
 Kläder och skor
 Lek och fritid
 Hygien
 Barn- och ungdomsförsäkring
 Förbrukningsvaror
 Dagstidning, telefon och TV-licens

Möjlighet finns också att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.

Vid köp av bil finns antingen egna medel (nyanlända är inte per automatik utblottade) eller lånas pengar av någon långivare som t ex bank eller kreditbolag.

Om du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, eller beviljats uppehållstillstånd som anhörig och därmed tillhör etableringsreformen så kommer all planering att ske tillsammans med etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen. Hjälp med ansökan till SFI-undervisning sker därefter via kommunens integrationsenhet. SFI-undervisning sker inom ramen för Arbetsförmedlingens etableringsplan, vilket innebär att AF planerar och ordnar sysselsättning på heltid.

Väntetid för att komma in på SFI är förhållandevis lång på grund av brist på SFI-lärare och att många valt att bosätta sig i kommunen. Kontinuerlig rekrytering av SFI-lärare sker för att komma till rätta med kösituationen.

Straffpåföljd liksom rätten till uppehållstillstånd är inte ett kommunalt ansvar. De frågorna hanteras av t ex åklagarmyndigheten, polisen eller domstolsväsendet.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-23 | skapad: 2016-05-25
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4197 - kategori: 25

Inkomna synpunkter