2015-09-07 Biltrafik på Storgatan

Biltrafik på Storgatan. Trafikingenjör Morgan Olsson har tidigare svarat på synpunkter beträffande biltrafiken på Storgatan: ”avsikten att tillåta trafik och parkering på Storgatan är att de som tycker sig behöva ska kunna parkera i närheten av butikerna”. Politikerna i Nybro har i ”Stadsmiljöprogram för Nybro Stadskärna”(antaget av Kommunfullmäktige 2009-11-30) under ”Stadskaraktär” skrivit följande: ”Gående och cyklister ska prioriteras i stadskärnan. Gågatorna i centrum främjar liv och rörelse”. I tillägget ”Gång och Cykelplan” skriver man ”Välj först cykel sen bilen”. ”År 2015 ska utsläppen av fossil koldioxid understiga 3,9 ton/person i Kalmar län”. ”Cykeln ger miljövinster – om en person istället för att köra bil väljer att cykla 5 km besparas miljön om omkring 300 kg koldioxid/år”. ”Cykeln släpper inte ut några avgaser eller andra miljöfarliga ämnen och avger inget buller som kan vara störande för personer som vistas i ett samhälle”. Vidare ”I trafikplaneringen ska säkra och miljövänliga trafiklösningar väljas. Cykeltrafiken ska alltså vara en given del av trafikplaneringen och inne i stadskärnan ska gående och cyklister prioriteras”. ”Motortrafik är förknippad med ett flertal negativa konsekvenser som inte enbart går att lösa genom den fysiska planeringen. Hur människor kör, och hur mycket, handlar till stor del även om attityd och kunskap. Det är i många fall ofrånkomligt att fordon medför trängselproblematik, klimatpåverkan och olycksrisker. Det finns med andra ord många anledningar att minska motortrafiken i samhället.” Fråga till Nybros politiker: är dessa formuleringar bara flosker utan betydelse för er? När andra kommuner arbetar för att få bort biltrafiken från centrum så gör Nybro tvärtom och tillåter bilister ”som tycker sig behöva” att köra på Storgatan. Gatan är smal och med parkerade bilar blir det ännu svårare för en cyklist att möta bilarna som kör i riktning mot torget. För ungdomar, barn och äldre är det rent av farligt. Tidigare har torget varit en trevlig mötespunkt och handelsplats – något unikt för Nybro som vi varit stolta över! Antingen får Nybros politiker revidera sina fina miljöplaner eller också värna om miljön som vi hade vid torget och återgå till bilfritt centrum! Svar önskas från Nybros politiker.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Ibland är det så att olika intressen ställs mot varandra och i fallet med öppnandet av Storgatan fanns det en önskan bland handlarna i Nybro om ett öppnande av biltrafik för biltrafik. Önskemålet framfördes med förhoppning att detta skulle kunna vända den nedgående trenden inom detaljhandeln i Nybro centrum. Då det är av stor vikt för Nybro och Nybros invånare att handeln väljer att stanna i de centrala delarna av Nybro, togs således beslutet av Teknik. och Samhällsbyggnadsnämnden att under en prövotid av sex månader göra om delar av gågatuområdet och möjliggöra för handeln att vara kvar. Vad gäller torget är det fortfarande som tidigare gågata där och platsen verkar alltjämt som en trevlig mötespunkt och handelsplats.

Ibland är det så att ett beslut/förändring som enskild händelse kan verka, som du påpekar, gå emot vad som anges i andra dokument, som i det här fallet ”Stadsmiljöprogram för Nybro” och Gång- och cýkelplanen för Nybro kommun. Detta är givetvis inte avsikten i ”det stora hela” utan tanken är att en levande handel i Nybro ökar förutsättningarna för hela Nybro kommun.  En ökad detaljhandel ger i sin tur ökade inkomster för kommunen och detta i sin tur större möjligheter att fortsätta arbetet med exempelvis utbyggnaden av stadens gång och cykelvägar.

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-01-09 | skapad: 2015-09-07
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3403 - kategori: 25

Inkomna synpunkter