Sveaplan – Nu blickar vi framåt

Såhär kan nya Sveaplan komma att se ut. Projektering pågår där vi vill skapa öppna, ljusa ytor för möten mellan människor. Skisserna är förslag som vi arbetar med, Vissa förändringar kan komma att göras under projekteringen. I grönytan till vänster om parkeringsplatserna kommer en ny snygg offentlig toalett att finnas. En likadan trappa med sittplatser som finns idag kommer att byggas på motsatt sida av Bolanders bäck och öppna upp fria siktlinjer kring torget. Längre fram i projektet kommer korsningen Sveaplansgatan/Hornsgatan/Storgatan att byggas om och gångfartsområdet kommer att utökas. Även lekplatsen ska ses över efter önskemål från Nybroborna.

bolanders-back-trappa

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Sveaplan – Nu blickar vi framåt

Datum för publicering | skapad: 2016-10-13
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 4621 - kategori: 141

Stadsmiljö & Parker

  Parker, torg och lekplatser

Vad kommer årets sommarblomsprogram att visa? Det kommer att visa på ett färgtema i blått och rosa. Rosa för flickor [...]

  Projektet "Bi-drag"

Bi-drag” i Nybro Nybro kommun anlägger mellan åren 2014-2015 rabatter för pollinerande insekter vid Tunnelgatan, Bolanders park, Badhusparken och Ljungdahlsparken. [...]

  Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag. På torget finns cirka 20 fasta platser [...]

  Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i [...]

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

  Badhusparken

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  FSS kommunpris 2015

Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare på Nybro kommun, tog den 27 augusti emot Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares (FSS) kommunpris 2015. Prisutdelningen hölls i [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

 Parker

Här hittar du all information om: Parker (kategori).

  Vi vann!

Så är det bevisat att Nybro är en av dom vackraste platserna i Sverige. Att först vinna FSS kommunpris 2015 [...]