Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du ska sälja eller ge bort täktmassor. Du behöver dock inte tillstånd när du till exempel ska bygga ett hus och på grund av det måste gräva bort massor, om du flyttar bort massorna direkt i samband med att du bygger. Tillstånd söker du hos länsstyrelsen.

När du har fått tillstånd är det Myndighetsnämnden som har tillsynen över din verksamhet.

Husbehovstäkt

Om du tänker göra större ingrepp och flytta massor inom den egna fastigheten så att du ändrar naturmiljön, ska du ta kontakt med Myndighetsnämnden för samråd om husbehovstäkt.

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Täkter

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-07 | skapad: 2014-11-17
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 1715 - kategori: 133

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till Myndighetsnämnden. I vissa områden är all spridning förbjuden. [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Miljörapporter och Köldmedierapporter

Vi vill påminna verksamhetsutövare som ska lämnar in miljörapporter eller köldmedierapporter att dessa ska vara Samhällsbyggnads (Myndighet) tillhanda senast fredagen [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier används i [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]