Avloppsinventering


Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav

I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks inte uppfylla dagens krav på rening. Inventeringen påbörjas under 2014 med början inom kommunens vattenskyddsområden. Därefter betas alla fastigheter med enskilda avlopp av med början i Ljungbyåns avrinningsområde.

Varför inventerar vi avloppen?
Kommunerna har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljö-kvalitetsnormer som fastställts för olika vattenförekomster. För att nå mil-jökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” krävs att det stora antalet små av-loppsanläggningar med bristfällig rening åtgärdas eftersom de utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag.

Syfte med inventeringen
Syftet med inventeringen är att lokalisera avloppsanläggningar som behöver förbättra sin reningsförmåga. Målet med projektet är att minska utsläppen av övergödande ämnen i vattendrag och minska risken för förorenade dricksvattentäkter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte uppfyller kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till samhällsbyggnad. Blanketter hittar du under fliken enskilda avlopp.

Skyddsnivåer
Enligt myndighetsnämnden ska alla enskilda avlopp i Nybro kommun klara minst normal skyddsnivå. Detta klaras normalt genom slamavskiljning och rätt placerad infiltration. Oacceptabla lösningar är slamavskiljare bestående av 1-, 2-kammarbrunnar med anslutning till stenkistor, direktutsläpp i dike eller vattendrag, gamla uttjänta och felplacerade infiltrationer. Ligger ditt hus nära sjö eller vattendrag ska avloppet klara hög skyddsnivå. Det innebär att avloppet behöver förses med kompletterande fosforrening. Gamla anläggningar som ligger i anslutning till vattendrag behöver nästan alltid förses med kompletterande rening för att vattendragen på sikt ska nå eller behålla miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”.

Här hittar du vilka avlopp vi kommer att prioritera först.

  Tillsynsplan enskilda avlopp 2015-2017 – PDF (38 kB)

Ska du anlägga nytt avlopp?
Information om detta kan du utöver vad som finns på kommunens webbplats även hitta på  avloppsguiden.se. 

Inventerade områden enskilt avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1437 - kategori: 133

Miljöskydd

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till Myndighetsnämnden. I vissa områden är all spridning förbjuden. [...]

  Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i dagvattenledningar och diken och slutligen [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Miljörapporter och Köldmedierapporter

Vi vill påminna verksamhetsutövare som ska lämnar in miljörapporter eller köldmedierapporter att dessa ska vara Samhällsbyggnads (Myndighet) tillhanda senast fredagen [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier används i [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]