Avloppsinventering


Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav

I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks inte uppfylla dagens krav på rening. Inventeringen påbörjas under 2014 med början inom kommunens vattenskyddsområden. Därefter betas alla fastigheter med enskilda avlopp av med början i Ljungbyåns avrinningsområde.

Varför inventerar vi avloppen?
Kommunerna har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljö-kvalitetsnormer som fastställts för olika vattenförekomster. För att nå mil-jökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” krävs att det stora antalet små av-loppsanläggningar med bristfällig rening åtgärdas eftersom de utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag.

Syfte med inventeringen
Syftet med inventeringen är att lokalisera avloppsanläggningar som behöver förbättra sin reningsförmåga. Målet med projektet är att minska utsläppen av övergödande ämnen i vattendrag och minska risken för förorenade dricksvattentäkter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte uppfyller kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till samhällsbyggnad. Blanketter hittar du under fliken enskilda avlopp.

Skyddsnivåer
Enligt myndighetsnämnden ska alla enskilda avlopp i Nybro kommun klara minst normal skyddsnivå. Detta klaras normalt genom slamavskiljning och rätt placerad infiltration. Oacceptabla lösningar är slamavskiljare bestående av 1-, 2-kammarbrunnar med anslutning till stenkistor, direktutsläpp i dike eller vattendrag, gamla uttjänta och felplacerade infiltrationer. Ligger ditt hus nära sjö eller vattendrag ska avloppet klara hög skyddsnivå. Det innebär att avloppet behöver förses med kompletterande fosforrening. Gamla anläggningar som ligger i anslutning till vattendrag behöver nästan alltid förses med kompletterande rening för att vattendragen på sikt ska nå eller behålla miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”.

Här hittar du vilka avlopp vi kommer att prioritera först.

  Tillsynsplan enskilda avlopp 2015-2017 – PDF (38 kB)

Ska du anlägga nytt avlopp?
Information om detta kan du utöver vad som finns på kommunens webbplats även hitta på  avloppsguiden.se. 

Inventerade områden enskilt avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1437 - kategori: 131

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till Myndighetsnämnden. Anmälan ska [...]

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]