Avloppsinventering


Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav

I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks inte uppfylla dagens krav på rening. Inventeringen påbörjas under 2014 med början inom kommunens vattenskyddsområden. Därefter betas alla fastigheter med enskilda avlopp av med början i Ljungbyåns avrinningsområde.

Varför inventerar vi avloppen?
Kommunerna har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljö-kvalitetsnormer som fastställts för olika vattenförekomster. För att nå mil-jökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” krävs att det stora antalet små av-loppsanläggningar med bristfällig rening åtgärdas eftersom de utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar, hav och vattendrag.

Syfte med inventeringen
Syftet med inventeringen är att lokalisera avloppsanläggningar som behöver förbättra sin reningsförmåga. Målet med projektet är att minska utsläppen av övergödande ämnen i vattendrag och minska risken för förorenade dricksvattentäkter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte uppfyller kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till samhällsbyggnad. Blanketter hittar du under fliken enskilda avlopp.

Skyddsnivåer
Enligt myndighetsnämnden ska alla enskilda avlopp i Nybro kommun klara minst normal skyddsnivå. Detta klaras normalt genom slamavskiljning och rätt placerad infiltration. Oacceptabla lösningar är slamavskiljare bestående av 1-, 2-kammarbrunnar med anslutning till stenkistor, direktutsläpp i dike eller vattendrag, gamla uttjänta och felplacerade infiltrationer. Ligger ditt hus nära sjö eller vattendrag ska avloppet klara hög skyddsnivå. Det innebär att avloppet behöver förses med kompletterande fosforrening. Gamla anläggningar som ligger i anslutning till vattendrag behöver nästan alltid förses med kompletterande rening för att vattendragen på sikt ska nå eller behålla miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”.

Här hittar du vilka avlopp vi kommer att prioritera först.

  Tillsynsplan enskilda avlopp 2015-2017 – PDF (38 kB)

Ska du anlägga nytt avlopp?
Information om detta kan du utöver vad som finns på kommunens webbplats även hitta på  avloppsguiden.se. 

Inventerade områden enskilt avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2016-12-19 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1437 - kategori: 128

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Åtgärda avlopp som inte uppfyller dagens krav I Nybro kommun finns mer än 2000 enskilda avlopp. Fler än hälften misstänks [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]