Upphävandeplan för del av av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors, B 55, B 63, D 122 samt D 142

Syftet är att upphäva delar av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors, B 55 fastställd 1952-06-10, B 63 fastställd 1966-06-16, D 122 laga kraft 2004-03-11 samt D 142 laga kraft 2006-02-22. Sedan detaljplanens upprättande har ny information avseende områdets användning framkommit. Området är sedan 1980-talet utarrenderat med syfte jordbruksarrende respektive sidoarrende vilket inte är förenligt med gällande detaljplan vilken reglerar markanvändningen för ändamålet allmän plats, naturområde. För att möjliggöra fortsatt arrende av markområdena inom planområdet krävs att delar av detaljplanen upphävs.

Efter upphävandet av detaljplanen kan eventuell bebyggelse prövas genom förhandsbesked och bygglov enligt Plan- och bygglagen. Då området omfattas av strandskydd prövas åtgärder såsom nybyggnation med mera genom dispensansökningar enligt Miljöbalken.

Planområdet är beläget i norra Orrefors och avgränsas i norr av naturmark och befintlig idrottsplats, i öst av befintlig bebyggelse och i väst av befintlig bebyggelse längs med Frösekevägen.

Områdena för upphävande omfattar en areal om cirka 14 hektar.

Samråd

Förslaget till upphävandeplan för del av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors var utställt för samråd under perioden 1 februari till 26 februari 2017.

Granskning

Förslaget till upphävandeplan för del av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors var utställt för granskning under perioden 1 mars till 17 mars 2017.

Antagande

Förslaget till upphävandeplan för del av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors föreslås antas i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden tisdagen 28 mars.

Nedan finner du antagandehandlingarna.

  Granskningsutlåtande_Upphävandeplan_Orrefors – PDF (18 KB)

  Planbeskrivning_Upphävandeplan_Orrefors – PDF (324 KB)

  Plankarta_UP_Orrefors – PDF (241 KB)

  Behovsbedömning_Upphävandeplan_Orrefors – PDF (187 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Upphävandeplan för del av av gällande byggnads– och detaljplaner för delar av norra Orrefors, B 55, B 63, D 122 samt D 142

Datum för publicering | ändrad: 2017-03-22 | skapad: 2016-11-17
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 4705 - kategori: 172

Pågående detaljplaner