Detaljplan för del av Nybro 3:1, Kv. Stinsen i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för byggnation av flerbostadshus i ett stads- och stationsnära läge i enighet med Fördjupad Översiktsplan för Nybro stad 2013. Vidare är syftet att möjliggöra för en kombination av bostäder, centrumändamål, hotell och kontor inom planområdet. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom  del av planområdet.

Planområdet avgränsas i norr av parkmark och banvallen. I väster angränsar Bolanders bäck. I öst gränsar planområdet till Tunnelgatan, del av Tunnelgatan ingår i planområdet, och i söder avgränsas planområdet av bostadsfastigheten Grönskog 22. Området omfattar en areal om cirka 9 600 m2.

Samråd

Detaljplaneförslaget för del av Nybro 3:1, Kv. Stinsen i Nybro, Nybro kommun var ute på samråd under perioden 30 mars – 21 april 2017.

Förslaget till detaljplan ska nu revideras och kommer ställas ut för granskning under försommaren 2017.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för del av Nybro 3:1, Kv. Stinsen i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-04-25 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 4585 - kategori: 172

Pågående detaljplaner