Detaljplan för del av Nybro 3:1, Kv. Stinsen i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i ett stads- och stationsnära läge i enighet med Fördjupad Översiktsplan för Nybro stad 2013. Vidare är syftet att möjliggöra för en kombination av bostäder, hotell och kontor inom planområdet. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Planområdet är beläget i centrala Nybro, strax söder om stationsområdet. Området avgränsas i norr av banvallen för Kust till kust-banan, i söder och öst av Tunnelgatan, del av gatan ingår i planområdet, och i väst av Bolanders bäck, se avgränsning. Området omfattar en areal om cirka 9 500 m2.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för del av Nybro 3:1, Kv. Stinsen i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 4585 - kategori: 172

Pågående detaljplaner