Miljö & Boende - Kontakt

  Bygglovhandläggare - Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig under min telefontid. Måndag, tisdag, torsdag och fredag [...]

  Byggnadspriset - Kontakt

Skicka in din nominering till Byggnadspriset till:. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 Nybro E-post: Byggnadspriset@nybro.se

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta Annika om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta Bengt- Olof Johnsson för information om; fastighetsadresser, fastighetsbeteckning, fastighetsbildning, fastighetsägare, kartor, lägenhetsregister, namn- och adressändring och nybyggnadskarta Bengt- Olof [...]

  Fastighetsförvaltare - Kontakt

Har du frågor eller vill boka Strandvägens varmvattenbassäng kontakta Jan Johansson Jan Johansson Fastighetsförvaltare Telefon: 0481-453 29 E-post: jan.johansson@nybro.se

  Gator och trafik -kontakt

Kontakta Karin Thyberg eller Thomas Nilsson om du har frågor gällande gator och vägar i centralorten och yttre tätorter Karin [...]

  GIS-strateg - Kontakt

Kontakta Lise om du har frågor eller funderingar kring GIS. Lise Svensson GIS-strateg Telefon: 0481-453 67 E-post: lise.svensson@nybro.se

  Hållbarhetsstrateg - kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och klimatanpassning. Emma Adrian Hållbarhetsstrateg Telefon: 0481-453 55 E-post: [...]

  Hälsoskydd - Kontakt

Anders Ivansson Miljöinspektör Telefon: 0481- 453 54 E-post: anders.ivansson@nybro.se Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser Enskild dricksvattenbrunn Radon

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen så kontaktar du Annelie eller Irina. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Mark & Exploatering - kontakt

Kontakta Emma eller Malin om du har frågor gällande köp eller arrende av mark. Mark för verksamheter och flerbostadshus Malin [...]

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Verksamheter med miljöpåverkan Therese Andersson Miljöinspektör [...]

  Mätningsingenjörer - kontakt

Kontakta Bengt- Olof för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning Bengt-Olof Johnsson Mätningsingenjör Telefon: 0481-453 [...]

  Parkeringstillstånd - kontakt

Kontakta Ann-Sofie om du har frågor om parkeringstillstånd Ann-Sofie Larsson Handläggare Telefon: 0481-453 80 E-post: ann-sofie.larsson@nybro.se  

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta Sofia Ljungquist om du har frågor gällande detaljplaner. Sofia Ljungquist Planarkitekt, deltid 40%. Nås främst på tisdagar och onsdagar. [...]

  Skogsbruk - Kontakt

Kontakta Benny, Per eller Stefan om du har frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk.

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontaktar du Annelie eller Irina. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Snöröjning- kontakt

Kontakta Leif Karlsson om du har frågor gällande snöröjning Leif Karlsson Arbetsledare på Mark och Service Telefon: 0481-454 29 E-post: [...]

  Stadsträdgårdsmästare - Kontakt

Kontakta Thomas Bergström om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö Thomas Bergström Stadsträdgårdsmästare Telefon: 0481-453 44 E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

  Vedeldning - kontakt

Kontakta Erik om du har frågor som rör vedeldning Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta planeringschef Jessica Dahl om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Jessica Dahl Planeringschef Telefon: 0481-453 68 E-post: jessica.dahl@nybro.se

Id: kategori: 135