Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två  miljömål:

Miljömål Begränsad klimatpåverkan  Begränsad klimatpåverkan  05-RGB-250px  Skyddande ozonskikt

Köldmedier används i bland annat kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Många köldmedium innehåller ämnen som bidrar till växthuseffekten och bryter ner ozonskiktet. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns särskilda regler om hur man använder och hanterar köldmedier. Som verksamhetsutövare till en köldmedieanläggning är du ansvarig för att reglerna följs.

Ny EU-förordning gäller från 1 januari 2015

Från 1 januari 2015 gäller den nya EU-förordningen 517/2014 som ersätter den tidigare förordningen 842/2006. Syftet med den nya förordningen är att skydda miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser.

I den nya förordningen anges gränserna för läckagesökning istället i koldioxidekvivalenter, CO2 (e), som baseras på köldmediernas GWP-faktorer (global uppvärmningspotential). Hur ofta en anläggning behöver läckagesökas beror därför på vilket köldmedium som finns i systemet. I praktiken innebär detta att anläggningar med hög växthuspåverkan behöver läckagesökas med tätare intervall än de med lägre växthuspåverkan.

Mer information om de nya reglerna hittar du på  www.alltomfgas.se. Där kan du också räkna ut vilket kontrollintervall som gäller för din anläggning.

Nya intervaller för läckagekontroll

Köldmedieutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på 5 ton CO2 (e) eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet.

  • Utrustning innehållande fluorerade växthusgaser på 5 – < 50 ton CO2 (e) ska kontrolleras minst var tolfte månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
  • Utrustning innehållande fluorerade växthusgaser på 50 – < 500 ton CO2 (e) ska kontrolleras minst var sjätte månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • Utrustning innehållande fluorerade växthusgaser på 500 ton CO2 (e) eller mer ska kontrolleras minst var tredje månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Utrustning som innehåller mer än 500 CO2 (e) ska ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemet ska kontrolleras minst var tolfte månad.
Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat kylföretag.

Undantag från krav på läckagekontroll

Den nya förordningen innebär att även utrustning med mindre än 3 kg köldmedium kan omfattas av krav på läckagekontroll. Sådan utrustning omfattas dock inte av kontroll förrän 1 januari 2017 även om de innehåller mer än 5 ton CO2(e).

Hermetiskt sluten utrustning som innehåller mindre än 6 kg fluorerade växthusgaser omfattas inte av läckagekontroll förrän 1 januari 2017 (utrustningen ska vara märkt som hermetiskt sluten).

Utrustning som är hermetiskt sluten och som innehåller mindre än 10 ton CO2 (e) fluorerade växthusgaser behöver inte läckagekontrolleras (utrustningen ska vara märkt som hermetiskt sluten).

Årlig rapportering

Om en anläggning innehåller en sammanlagd mängd köldmedier på 10 kg (all utrustning med mer än 3 kg köldmedium eller mer räknas in), ska resultatet från läckagekontrollerna lämnas in till Myndighetsnämnden. Dessa gränser anges i den svenska förordningen 2007:846 och gäller parallellt med den nya EU-förordningen. En ny svensk förordning är på gång under 2015.

Årsrapporten ska vara inlämnad till Myndighetsnämnden senast 31 mars efterföljande år. Det är viktigt att alla uppgifter i årsrapporten är ifyllda och korrekta samt att den är undertecknad.

Nyinstallation eller konvertering av aggregat

I god tid innan nyinstallation eller konvertering av köldmedieutrustning innehållande 10 kg köldmedium eller mer ska Myndighetsnämnden informeras. Blankett för detta finns i blankettarkivet (se nedan). Installation eller konvertering får endast utföras av certifierat kylföretag.

Miljösanktionsavgift

Om årsrapporten lämnas in för sent eller om Myndighetsnämnden inte informeras i samband med nyinstallation/konvertering är Myndighetsnämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift. Fler överträdelser som kan ge miljösanktionsavgift är bland annat om man inte följer föreskrivna krav på läckagekontroll eller inte utför läckagekontroll i samband med nyinstallation eller konvertering.

Förbud av köldmedier

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara förbjudet att fylla på kyl-och frysutrustning med fyllnadsmängd på över 40 ton CO2 (e) med köldmedium som har en GWP-faktor högre än 2500. Man bör därför redan nu undvika nyinstallation med sådana köldmedier.

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda köldmedier av typen HCFC (till exempel R22, R123 och R141b) i utrustning med mer än 3 kg köldmedium. Sådan utrustning måste därför skrotas eller konverteras innan årsskiftet 2014/2015.

Det är förbjudet att använda CFC (till exempel R11 och R12) i befintlig köldmedieutrustning. Undantag gäller för enhetsaggregat med högst 900 gram CFC och som var i bruk 1 januari 2005. Utrustningen kan användas till den tjänat ut om den fortsätter att vara i bruk på samma plats.

Skrotning av aggregat

Skrotning av utrustning får endast utföras av certifierat kylföretag. När utrustning skrotas ska Myndighetsnämnden informeras senast i samband med den årliga rapporteringen året efter.
OBS! Informationen på denna sida är översiktlig och beskriver inte regelverket i detalj. Verksamhetsutövare är skyldiga att skaffa sig de kunskaper om aktuella regler som krävs.

Länkar till lagstiftning

 Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

 Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

  Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser – PDF (989 kB)

 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 1420 - kategori: 151

Miljöskydd - Näringsliv

  Allmänt om miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, [...]

  Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel krävs i vissa fall tillstånd eller anmälan till Myndighetsnämnden. I vissa områden är all spridning förbjuden. [...]

  Täkter

Täkttillstånd behövs så fort du tänker ta jordmaterial från en fastighet och använda på någon annan fastighet, eller om du [...]

  Värmepumpar

Tänk på att din värmepump ska anmälas! Värmepumpar som utnyttjar mark (berg eller jord), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är [...]

  Förorenade områden

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller [...]

  Köldmedier

Vi arbetar med att kontrollera köldmedier för att bidra till dessa två miljömål: Begränsad klimatpåverkan Skyddande ozonskikt Köldmedier används i [...]

  Oljecisterner

Eventuella skador kan bara upptäckas vid en kontroll/besiktning. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Cisternägaren [...]

  PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som lätt tas upp av levande organismer. De är kroniskt giftiga [...]

  Verksamheter med miljöpåverkan

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat [...]